Beskatningen af udbytter:

Udbytterne er indberettet til SKAT og skal derfor være med i din årsopgørelse i den rubrik, som fremgår i nedenstående oversigt:

Indstillinger for Åben Udloddende aktieafdelinger - 2020

Afdeling

Udbytte i kr. pr. andel rubrik 61

Investeringsforeningen Nordea Invest

 
Aktier II KL 37,9
Aktier KL 12
Basis 3 KL 5
Basis 4 KL 3,3
Bæredygtige Aktier KL 1,8
Bæredygtige Aktier KL 3 1,6
Danmark KL 24
Danske Aktier Fokus KL 20,9
Emerging Markets KL 14,9
Emerging Stars KL  22,3
Emerging Stars KL 3 15,9
Europa Small Cap KL 18,5
European Stars KL 12,3
Global Enhanced KL 1,5
Global Small Cap Enhanced KL 6,4
Global Stars KL 0,9
Global Stars KL 3 0,8
Globale Aktier Indeks KL 2,3
Globale UdbytteAktier KL 3,2
Japan Enhanced KL 3,4
Klima og Miljø KL 0,1
Nordic Small Cap KL 42
Nordic Stars KL 7,7
North America Enhanced KL 3,2
North American Stars KL 13,3
Stabile Aktier KL 6,4

 

Afdeling

Udbytte i kr. pr. andel rubrik 61

Værdipapirfonden Nordea Invest

 
Aktier 13,6
Globale Aktier Fokus KL1 13,5
Globale Aktier Fokus KL2 13,6
Globale Aktier Fokus KL3 8,4

Der er indeholdt 27 procent i udbytteskat af de udbetalte udbytter.

Rubrik 61

Udbyttet beskattes som aktieindkomst og fremgår under rubrik 61. Det er bruttobeløbet, der skal opføres, det vil sige udbyttet før den tilbageholdte skat som angivet i ovenstående tabel.

Beskatning ved salg af aktiebaserede udloddende beviser – Rubrik 66 i årsopgørelsen

Nettofortjeneste eller nettotab ved salg af investeringsbeviser i de aktiebaserede udloddende afdelinger opføres i rubrik 66.

Det beløb, der opføres i denne rubrik, skal være årets nettobeløb før modregning af tab fra ægtefælle og/eller tab fra tidligere år. Hvis du vil beregne gevinst/tab ved salg af investeringsforeningsandele, kan du gå ind på www.tastselv.skat.dk under Indberetning/beregning – Aktier og investeringsforeningsbeviser.

Fremførte tab til modregning

SKAT har oplysningerne om selvangivne tab konstateret i 2003-2019 og vil automatisk modregne de fradragsberettigede tab i indkomstårets nettoaktieindkomst.

Den særlige overgangsregel

Hvis du har købt investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger den 31. december 2005 og forud herfor, kan du være omfattet af den særlige overgangsregel, som gælder for børsnoterede aktier og udloddende aktiebaserede afdelinger, der sælges efter tre års ejertid. I så fald vil de realiserede gevinster være skattefri, mens realiserede tab hverken kan fratrækkes eller modregnes. Begge de følgende to betingelser skal være opfyldt, for at du er omfattet af den særlige overgangsregel:

1: ”100.000-kroners-grænsen”

Hvis du pr. den 31. december 2005 havde beholdning af børsnoterede aktier og investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger med en samlet kursværdi under ”100.000-kroners-grænsen”, der for 2005 er fastsat til 136.600 kr. for ugifte og 273.100 kr. for ægtefæller, kan investeringen falde ind under overgangsreglen.

2: Ejertid

Skattefriheden omfatter kun realiseret kursgevinst på de aktier og beviser, der er anskaffet den 31. december 2005 eller tidligere og var i behold indtil salget.

Personer – Almindelig, fri opsparing

Udlodningen fra aktieafdelinger beskattes som aktieindkomst.

Hvis du sælger beviser, beskattes avancen som aktieindkomst. Har du et tab ved salget, kan det tilsvarende modregnes i din aktieindkomst fra aktier, der er handlet på et reguleret marked, eller aktiebaserede investeringsbeviser. Har du resterende tab, kan det trækkes fra i din ægtefælles aktieindkomst eller fremføres til modregning i det efterfølgende år.

Når du modtager udlodningen, er der fratrukket 27 pct. i acontoskat.

Når du beregner avancen på dine beviser, skal du opgøre anskaffelsessummen efter gennemsnitsmetoden: Har du købt investeringsbeviser i samme afdelinger, men ad flere omgange og til forskellige kurser, skal du således beregne en gennemsnitlig anskaffelsessum for investeringsbeviserne.

Beholdningen af børsnoterede aktier og børsnoterede aktiebaserede investeringsbeviser, der den 31. december 2005 var under 136.600 kr. og under 273.100 kr. for ægtepar, kan efter særlige regler sælges skattefrit efter tre års ejertid.

Hvis du i samme afdeling også har investeringsbeviser, som er anskaffet senere end 31. december 2005, anses de først anskaffede beviser for først afstået.

Pensionsmidler

Indgår dine investeringsbeviser i en pensionsordning, beskattes det samlede afkast med 15,3 pct. efter lagerprincippet. Afkast opgjort efter lagerprincippet medfører, at der betales skat, selvom der ikke er solgt beviser.