coal power plant
Av:
Camilla Jenkey

Aktivt eierskap: Dine investeringer legger press på vietnamesisk kullkraftprosjekt

Akkurat nå kan dine fondsinvesteringer i Nordea være med på å  legge press på et vietnamesisk kullkraftprosjekt. Flere investorer, inkludert Nordea Asset Management, har nemlig sendt et brev til selskaper som er involvert i byggingen av et nytt kullkraftverk. Investorene henstiller til selskapene å trekke seg ut av prosjektet og avslutte alle andre prosjekter knyttet til nye kullkraftverk over hele verden.

Nordea Funds er proaktive ESG-investorer, som betyr at vi tar hensyn til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold som en del av investeringsprosessen. Et av fokusområdene i ESG-analyse er aktivt eierskap.

– Aktivt eierskap er det viktigste kommunikasjonsverktøyet vårt når vi kommuniserer med selskapene vi investerer i. Det handler ikke bare om å bruke rettighetene som investor ved å stemme på generalforsamlinger, men også om å engasjere oss for å forbedre selskapers bærekraftsprofil, sier analytiker Elin Noring fra Responsible Investments-teamet, eller RI-teamet, i Nordea Asset Management.

Elin Noring og RI-teamet mener at bedre håndtering av både risiko og muligheter knyttet til bærekraft er helt avgjørende for å skape ansvarlige avkastninger.

– Engasjement kan gi en konkurransefordel som øker sannsynligheten for at selskaper lykkes på lang sikt, noe som er positivt for både selskaper, kunder og samfunnet generelt, sier Elin Noring.

Hun legger til at utover individuelle saker der de er i direkte dialog med selskapene, samarbeider de også med andre profesjonelle investorer om ulike temaer, som nå med denne saken i Vietnam

Elin Noring

Elin Noring

Analytiker, Nordeas team for ansvarlige investeringer

Ikke mer kullkraft

Elin Noring og resten av RI-teamet ser på klimaendring som en av de aller største truslene mot økonomien.

– Vi gjør en løpende vurdering av klimarisiko knyttet til investeringene våre og av måten lavkarbonovergangen påvirker sektorer og selskaper på. Målet er at porteføljen skal være i tråd med Parisavtalen på lang sikt, samt at vi skal redusere den økonomiske risikoen knyttet til klimaendring  i porteføljene, sier Elin Noring.

Som et resultat av at porteføljen skal oppfylle kravene i Parisavtalen, har RI-teamet satt i gang dialog med Vung Ang 2 – et kullkraftverksprosjekt i Vietnam. Dialogen ble delvis initiert på grunn av porteføljeeksponeringen til selskaper som angivelig er involvert i kullkraftverkprosjektet, og delvis på grunn av de finansielle, miljømessige og omdømmemessige risikoene knyttet til prosjektet.

Svar på brev

Sammen med 22 profesjonelle investorer, som til sammen har cirka 4,7 billioner euro i midler til forvaltning, har Nordea sendt et brev til selskapene som er involvert i byggingen av Vung Ang 2.

I brevet, som ble sendt 22. oktober 2020, ber investorene selskapene trekke seg fra prosjektet på bakgrunn av betydelige klimarelaterte og omdømmemessige risikoer. I brevet understrekes den viktige rollen børsnoterte selskaper spiller for klimaendring, samt risikoen de utsetter investorer for når de ikke gjør noe med klimarisikoeksponering.

– Vung Ang 2 er raskt på vei til å bli hovedbeviset i saken mot selskaper som tar en overgangsrisiko med kullkraftverk, for ikke å nevne den tydelige konflikten med forpliktelsen de samme selskapene har til å innrette seg etter Parisavtalen, sier Eric Pedersen, leder av Responsible Investments hos Nordea Asset Management.

Den 27. oktober 2020 svarte Samsung C&T og informerte dem om at styret har besluttet å trekke seg ut av kullsektoren.

– Kunngjøringen fra Samsung C&T er et skritt i riktig retning og bekrefter at press fra interessenter kan påvirke virkelige situasjoner. Men selskapet går likevel videre med prosjekter som allerede er i gang, inkludert Vung Ang 2, og derfor vil vi fortsette dialogen med Samsung C&T og de andre selskapene som er knyttet til dette prosjektet, i et forsøk på å styrke deres klimaforpliktelser, sier Elin Noring.