f
Av:
Stein Korterud

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk til topps - igjen

Fondet vinner Morningstar Award for "Beste globale aksjefond" 

Nordeas profilerte fondsforvalter Robert Næss, er godt vant med å motta utmerkelser for fond som han forvalter. Og nok en gang er det aksjefondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, som  mottar heder og ære. Morningstar har i 2023 kåret dette fondet  som «Det beste globale aksjefondet som markedsføres i Norge« og er en pris som henger høyt. Kriteriet for kåringen gjelder for globale aksjefond som har best risikojustert avkastning siste år og på lengre sikt.

 

Stabil inntjening over tid viktigst

Aksjefondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, som Robert Næss tidligere har betraktet som et «kjedelig fond», har ifølge Morningstar best risikojustert avkastning de siste fem årene. Dette forteller noe om den svært grundige analyse- og utvelgelsesprosessen som blir gjort i forkant og underveis i forvaltningen. Flere ganger i året screener man flere tusen selskaper på verdensbasis. Utvalget blir selvsagt raskt krympet inn og man ender opp med en portefølje på rundt 90 investeringer i fondet. Alfa omega i utvelgelsen er å finne selskaper som kan vise til stabil inntjening over tid, også i turbulente tider. Jevn stabil inntjening vil smitte over på utviklingen i aksjekursene. Helsesektoren er en typisk sektor som fondet har mange investeringer i, og som har bidratt positivt til fondets positive avkastning gjennom mange år.

r

Forvalter Robert Næss får overrakt pris på Morningstar Award!

Det er en vedtatt sannhet at forventet avkastning i et fond øker med risikoen som blir tatt. Nordea Stabile Aksjer Global Etisk er et bevis på det motsatte. At et fond som over tid har hatt lavere risiko enn markedet, og samtidig har utviklet minst like bra, utfordrer etablerte aksjeteorier.

Justert for risiko har ingen fondsforvaltere i Norge de siste fem årene truffet bedre i det globale aksjemarkedet enn dette fondet, ifølge Morningstar.

- Robert Næss sier i en kommentar at mye av årsaken til at Nordea Stabile Aksjer Global Etisk og søsterfondet Nordea Stabile Askjer Global tilsammen forvalter hele 29 milliarder kroner fra norske kunder, nok er fondets noe forsiktige framferd, kombinert med god risikojustert avkastning over tid. 

- Lederen av Nordea Funds - Nicolay Eger, tilføyer at dette fondet tidligere har vunnet flere kåringer, blant annet i magasinet Dine Penger, noe som bekrefter at vi har svært konkurransedyktige fondsprodukter i Nordea.

De siste fem årene (per 31.12.2022) har Nordea Stabile Aksjer Global Etisk oppnådd en årlig avkastning på 9,3 prosent. Fondet hadde frem til denne datoen ingen offisiell referanseindeks. 

 

Gjengivelsen under viser Morningstar sin riskojusterte rating av:

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk

r

Kilde: Morningstar

Mye av årsaken til at Nordea Stabile Aksjer Global Etisk og søsterfondet Nordea Stabile Askjer Global tilsammen forvalter hele 29 milliarder kroner fra norske kunder, nok er fondets noe forsiktige framferd, kombinert med god risikojustert avkastning over tid.

Forvalter Robert Næss

Profil og avkastning

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk er et aksjefond som investerer pengene dine i selskaper over hele verden. Det som kjennetegner fondet er at man søker å investere i selskaper hvor aksjekursen er ansett som lav i forhold til selskapenes underliggende verdier. Grundige analyser av alle selskaper blir foretatt før fondets forvalterteam gjør sine investeringer. Investeringsprofilen innebærer at fondet har noe lavere risiko enn aksjemarkedet generelt. 

Formål

Fondets formål er å oppnå høyere risikojustert avkastning enn det globale aksjemarkedet over tid, gjennom å investere i selskaper med vesentlig lavere svingninger. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater og som i mindre grad er avhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers på bakgrunn av at deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer.

Risiko

Risikoprofilen i fondet tilsier at Nordea Stabile Aksjer Global Etisk vil ha noe lavere kurssvingninger enn aksjemarkedet generelt. Man skal imidlertid være oppmerksom på at aksjemarkedet til tider kan være utsatt for store verdisvingninger.  

 

m

   

 Les mer om Fondet her!

 

 Spareavtale i fond - spar litt hver måned | Nordea

 

 

 

Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

m