Av:
Nina Azoulay

Bakkafrost: “Det er i vår interesse at fisken trives”

Fiskeoppdrett foregår i naturen. Blir det gjort skade på naturen påvirker det umiddelbart trivselen til fisken og selskapets resultater. Det sier direktøren for lakseprodusenten Bakkafrost, som i tråd med FNs bærekraftsmål jobber for å beskytte miljøet i havet og bidrar til å produsere mat til en stadig økende befolkning.

Bakkafrost

sdg

Bærekraftsmål 14: Liv under vann

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Serie: Fondmagasinet setter fokus på FNs bærekraftsmål og forteller i en serie artikler om de 17 målene.

sdg

Verdens befolkning vokser - og det samme gjør behovet for sunn mat. I fremtiden vil fisk være en av de viktigste proteinkildene som vil mate store deler av befolkningen. Men i dag er verdenshavene mange steder forurenset og belastet med overfiske. Det stiller derfor store krav til industrien hvis den i fremtiden både skal levere mer fisk til verdens middagsbord og samtidig sikre et sunt havmiljø.

Lakseoppdrett er en effektiv kilde til animalsk protein, men hvis produksjonen skal vokse, er det viktig at det gjøres på en ansvarlig måte. Det sier Bakkafrost, som er Færøyenes største lakseoppdrettsselskap. 

- Da vi begynte med oppdrett  i 1980, var det veldig begrenset hva man visste om hvordan det påvirket miljøet og hva det betydde. Fiskeoppdrett foregår i naturen, og hvis du påfører naturen skader er det umiddelbart synlig på fiskens velvære og resultatene vi oppnår. Jo bedre naturen har det, jo bedre vil hele operasjonen fungere sier Regin Jacobsen, administrerende direktør i Bakkafrost.

Regin Jacobsen
Regin Jacobsen har vært CEO i Bakkafrost siden 1989. Selskapet var blant de første på Færøyene til å begynne med lakseoppdrett. Foto: Bakkafrost

Det følger et ansvar med å være øygruppens største lakseprodusent og at laksenæringen i global skala er en av de raskest voksende næringene, mener Regin Jacobsen. I 2017 lanserte derfor Bakkafrost en omfattende bærekraftsplan under tittelen 'Healthy Living Sustainability Plan' - både for å ivareta miljøet, møte fremtidens behov, og sikre en sunn fremtidig virksomhet .

Den trenden samsvarer med forbrukernes etterspørsel. I løpet av de siste ti årene har det vært mer fokus på bærekraft fra både kunder og investorer.

- Forbrukere vil vite hvordan det de kjøper blir produsert, hvor det kommer fra, hva det inneholder og hvordan det har påvirket naturen. Det har blitt et fokus fra kundesiden, men også fra investorer og fra befolkningen generelt, sier Regin Jacobsen.

Han føler at flere kunder ønsker å betale en høyere pris for et høykvalitetsprodukt som produseres ansvarlig.

Bakkafrost
Bakkafrost er Færøyenes største produsent av laks. Selskapet har 19 oppdrettsanlegg i 17 fjorder og produserte 44.600 tonn laks i 2018. Foto: Bakkafrost

Slutt med impregnering av nett

På produksjonssiden har Bakkafrost implementert et stort antall nye initiativer. Blant annet har man sluttet med å impregnere de enorme nettverkene med kobber - som ellers fremdeles er mye brukt i industrien for å forhindre gjengroing av nettverkene med alger.

- Vi sluttet å gjøre det fordi det er skadelig for miljøet. Vi har funnet en metode for å vaske garnene våre i stedet, så vi gjør det hver 14. dag. Det er en stor jobb, men det betyr at det ikke er noe miljøavtrykk fra kobberet som ellers ville kommet i fjordene, sier Regin Jacobsen.

Fiskefôret som Bakkafrost selv produserer ble også endret for mange år siden. I dag blir fôret og råvarene som brukes renset for penicillin og andre skadelige stoffer.

- Selv om det allerede var under grenseverdiene, kunne vi fortsatt gjøre det enda bedre. De siste 100 års industrialisering har gjort havene mer skitne, og det frigjøres så mange stoffer som akkumuleres i hele verdikjeden. Se for deg alle skipene som seiler på verdenshavene - alle er impregnert på kjøl eller bunn. Kreps og andre små dyr spiser avfallet som til slutt når laksen, som også blir forurenset. Men det klarer vi å rense ut, noe som betyr at nivået vårt har blitt betydelig senket og at laksen blir renere, sier Regin Jacobsen.

Bakkafrost
Bakkafrosts anlegg ligger i de færøyske fjordene. Påfører vi naturen skader merker vi det umiddelbart på fiskens velvære sier administrerende direktør Regin Jacobsen. Foto: Bakkafrost

Forplikter seg til miljøsertifisering

For to år siden lanserte Bakkafrost sin 'Healthy Living Sustainability Plan', som også innebærer en ambisjon om å være åpen og synliggjøre for forbrukere og investorer hvordan de skal jobbe med bærekraft og globale mål. Men i forkant av planen ligger flere års arbeid der både dyrevelferd og miljøet har vært i fokus.

I 2013 slo flere av verdens største lakseprodusenter seg sammen og grunnla Global Salmon Initiative (GSI) og forpliktet seg til å få miljøsertifisert hele sin produksjon av oppdrettslaks med det spesielle ASC-merket innen 2020. Bakkafrost var med og har siden jobbet for å bli 100 prosent miljøsertifisert. I 2018 ble syv av selskapets anlegg sertifisert, og i år forventes ytterligere syv å følge etter.

At  ledende produsenter i næringen samarbeider for å finne løsninger på utfordringene som lakseoppdrettsnæringen har er av stor betydning, sier Regin Jacobsen. For når man jobber sammen for å beskytte det marine miljøet for å kunne produsere medisinfri og miljøvennlig fôr, kommer det tydelig frem at mange også sliter med utfordringer, som for eksempel lakselus. Den har mange steder blitt håndtert med medisiner og andre plantevernmidler, noe som påvirker både det marine miljøet og fiskens kvalitet som mat.

- Når det gjelder bærekraft er det viktig å starte prosessen med å forske og dokumentere arbeidet sitt. Det er vanskelig å oppnå  sine mål på ett, to eller tre år, og det er heller ikke nødvendig, fordi det er en prosess. Men når vi ser tilbake etter noen år, kan vi se at det faktisk har nyttet, sier Regin Jacobsen.

Det kan virke vanskelig å komme i gang med å gjøre produksjonen mer bærekraftig, uten helt å vite hvordan det skal gjøres, forklarer han.

- Men når vi ser tilbake etter noen år ser man jo at det var mulig. Vi har endret oss på mange områder. Så langt har det store fokuset vært på  selve oppdrettsanlegget. Men nå undersøker vi emballasjen vår og hva vi kan gjøre med den, sier han.

Han er sikker på at han om fem år vil de kunne se tilbake og vise hvor mye Bakkafrost også har fått til på det feltet.

Bakkafrost satte i gang de første bærekraftsstrategiene for 10 år siden, lenge før FNs bærekraftsmål ble formulert og vedtatt. Men de siste årene har de globale målene gradvis blitt integrert i selskapets arbeid. I 2018 ble Bakkafrost offisielt med i FNs Global Impact og jobber for tiden aktivt med 10 av de 17 bærekraftsmålene, inkludert bærekraftsmål 14 - om livet i havet.

"Bakkafrost har været tidligt ute og prioritert å satse på bærekraft, og det betaler seg i dag "

Kolbjørn Giskeødegård, aksjeanalytiker hos Nordea Markets

"Bra med bærekraft"

Kolbjørn Giskeødegård, aksjeanalytiker i Nordea Markets med spesielt fokus på laksenæringen har tidligere fremhevet Bakkafrost for den verdiskapingen selskapet har oppnådd gjennom børsnoteringen. Han mener at bærekraftig produksjon er den rette veien å gå for både den nordatlantiske produsenten og andre i industrien.

- Bakkafrost har vært tidlig ute og prioritert bærekraft, noe som er en stor styrke for selskapet i dag. Ansvarlig produksjon spiller en stor rolle, og den vil bli enda viktigere fremover, sier Kolbjørn Giskeødegård.

Laks

Biogas og bærekraft

I 2018 kunngjorde selskapet også et nytt biogassanlegg, som skal resirkulere alt avfall fra lakseproduksjon og levere gjødsel til færøyske bønder. Det er planlagt å være klart innen utgangen av 2019.

- Det har aldri vært et biogassanlegg på Færøyene, fordi det ikke har vært lønnsomt økonomisk for bøndene. Men nå som vi produserer mer, er det ihvertfall miljømessig fornuftig. For bøndene betyr dette at de med mer gjødsel kan doble sin produksjon og spare milliarder på import av gjødsel. Samtidig gir det også strøm og fjernvarme til befolkningen, sier Regin Jacobsen.

Investeringen er 'økonomisk balansert' slik han uttrykker det, men det er ikke noe han forventer å få et reelt overskudd av. Likevel har verken styret eller investorene innvendinger.

- Jeg opplever at investorene våre bidrar til å bruke penger på å gjøre hele driften bærekraftig. For det er viktig for langsiktig vekst og for aksept i samfunnet. Vi vil ikke oppnå langsiktig bærekraft med mindre vi gjør ting ordentlig, sier Regin Jacobsen.