Av:
Nordea Fonder

En smart lösning för stiftelsen eller den ideella organisationen

Att förvalta ett stort kapital för exempelvis en stiftelse eller ideell organisation kan innebära mycket arbete. Många eftersöker därför en lösning som kan hjälpa organisationen att fokusera på sin kärnverksamhet och minimera tiden de behöver lägga på kapitalförvaltning. För många har då Nordeas Donationsmedelsfond varit en smidig lösning. Johan Sunbring som arbetar som controller på studieförbundet Bilda berättar varför.  

par
Johan Sunbring

Johan Sunbring

Studieförbundet Bilda

– Vi som studieförbund har främst fokus främst på att utföra så god folkbildning som möjligt. Vi har aldrig därför haft en egen aktiv förvaltning utan anlitat hjälp för detta. Samtidigt så är vi en gammal organisation så de eventuella vinster som har uppkommit genom åren har genom ränta på ränta-effekten skapat en trygghet för oss som organisation. Genom att spara i Donationsmedelsfonden så får vi god insyn och kan vara med och påverka hur kapitalet ska placeras samtidigt som vi inte behöver lägga stora resurser internt på vår kapitalförvaltning säger Johan Sunbring.

Förvaltas av ett prisbelönt team

I Nordea Donationsmedelsfond placeras två tredjedelar av fondens tillgångar i svenska och globala aktier och en tredjedel i främst svenska räntebärande värdepapper. Fonden lanserades redan 1988 och förvaltas sedan 2004 av Nordeas erkända Multi Asset-team. Teamet är specialiserat på förvaltning av fonder som innehåller både ränteplaceringar och aktieplaceringar och som har en aktiv allokering mellan dessa tillgångsslag. Teamet har blivit belönat som bästa förvaltare av blandfonder flera gånger, senast som bästa Quant Firm vid Risk Awards 2021.

Fonden har gett en genomsnittlig årlig avkastning på nästan sju procent under de senaste tio åren (30 oktober 2023). Läs gärna mer här om fondens utveckling.

Fondens utdelande andelsklass lämnar utdelning två gånger per år och man strävar efter en jämn utdelning på cirka 2,5 procent per år. Detta har visat sig smidigt för exempelvis stiftelser som behöver betala ut en årlig utdelning till exempelvis olika stipendiater.

Fonden har även en icke-utdelande andelsklass.

Strikta sektorkriterier och hållbarhetsanalys

Fonden investerar enbart i företag och emittenter med, för fonden, godkänt ESG-betyg. ESG står för faktorer relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Företagen och emmittenterna analyseras och betygsätts av Nordea eller av en extern leverantör.

Dessutom undviker fondens förvaltare placeringar i bolag vars huvudsakliga verksamhet är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen och krigsmaterial, tobak, alkohol och pornografi. 

Donationsmedelsfonden omfattas även, som många andra av våra fonder, av vår policy för fossila bränslen. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi för att möta klimatmålen i Parisavtalet. 

– Genom vår verksamhet, med hjälp av folkbildning, avser vi att stärka och utveckla demokratin, arbeta för ökad mångfald och utjämnade utbildningsklyftor. Vår övergripande vision ska även genomsyra våra kapitalplaceringar och därför är det viktigt för oss att våra placeringar är investerade med starkt etiskt hänsynstagande. Att Donationsmedelsfonden har tydligt regelverk, strikta sektorkriterier och hållbarhetsanalys för de investeringar som görs är därför viktigt för oss, fortsätter Johan Sunbring.

Förvaltningsrådet

Speciellt för fonden är det förvaltningsråd som funnits nästan lika länge som fonden och som består av representanter från andelsägarna och från Nordea. Förvaltningsrådet sammanträder två gånger per år och går då igenom fondens placeringar, innehav och investeringsstrategi, samt diskuterar andra aktuella frågor från andelsägarperspektiv.

– För oss är det bra att sitta med i förvaltningsrådet för att få en inblick i fondens förvaltning men också för att vi kan vara med och påverka så att fonden kan motsvara våra krav, avslutar Johan Sunbring som även sitter med i Förvaltningsrådet.