Av:
Nordea Fonder

Förvaltarna som investerar i och för klimat och miljö

Henning Padberg och Thomas Sørensen förvaltar Nordea Klimatfond. I den här artikeln berättar de om hur man investerar för framtiden.   

Rainy day

Klimat- och miljöfonder har på senare år blivit allt populärare och fondspararna är idag mer medvetna om alla de faktorer som talar för denna långsiktiga megatrend. Att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsanalysen är idag en nästan självklar del för många fondbolag, särskilt här i Norden. Men en del anser dock fortfarande att lösningar för klimat och miljö främst handlar om energifrågor. Men en så snäv tolkning innebär att man missar många av de möjligheter som finns när ett samhälle måste ställa om för att klara nutida och framtida utmaningar.

Klimat- och miljöriskerna har varit kända i över 10–20 år men idag erkänns problemen av de flesta och det finns en växande samstämmighet i samhället om att vi måste agera. Före finanskrisen gjordes insatser på klimat- och miljöområdet främst genom politiska beslut, till exempel genom subventioner och reglering. Idag handlar allt om ekonomi. Att investera i klimatlösningar är ett rationellt beslut för både konsumenter och företag.

Vi lanserade Nordeas globala klimatfond 2008. Den är inriktad på företag vars produkter och tjänster bedöms som attraktiva både ur miljöperspektiv och ifråga om avkastningspotential.Fondens huvudsyfte är att generera en attraktiv, riskjusterad avkastning på lång sikt. Men vi vill också bidra till en positiv utveckling i världen genom att investera i företag som hakat på den nya megatrenden inom klimat och miljö. Vi är övertygade om att företag som erbjuder lösningar för hållbar energi, effektivt resursutnyttjande och miljöskydd bidrar till en grönare och mer hållbar planet. 
 

Henning Padberg

Henning Padberg

Fondförvaltare Nordea Klimatfond

Vår syn är att marknaden inte tar tillräcklig höjd för risker och möjligheter inom klimat- och miljöområdet, som är en faktor med stor inverkan på företagens framtida kassaflöden. Det öppnar möjligheter för att hitta attraktivt värderade företag som tillhandahåller klimatlösningar – företag som marknaden ännu inte fått upp ögonen för. Utifrån vår placeringsprocess, som grundar sig på bolagsanalys, har vi samlat en koncentrerad portfölj av 40–60 medelstora och stora företag med global spridning. Det rör sig om företag som erbjuder olika klimatlösningar och har låga aktiekurser.

Under de senaste tio åren har vi upplevt ett betydande skifte, och idag är klimat, miljö och hållbarhet i mycket högre grad avgörande faktorer i företagens affärsstrategier och produktutveckling. Vårt globala placeringsområde förändras därmed ständigt. Nya företag tillkommer genom börsintroduktioner, fusioner och förvärv, medan befintliga företag skiftar fokus mot mera hållbara lösningar inom sina områden. 

Investment classes

Många marknadsaktörer underskattar betydelsen av klimat- och miljövänliga lösningar på de problem som vi står inför. Det innebär att det finns ett tomrum när det gäller marknadens förväntningar där vi kan identifiera attraktiva tillväxtmöjligheter. Här är tre exempel.

1) Smart jordbruk är vägen framåt

Om vi vill säkerställa att jordens resurser inte tar slut, utan även räcker till för kommande generationer, behöver vi optimera den mycket resurskrävande jordbrukssektorn. Samtidigt som tekniska innovationer och förändringar har lett till stora framsteg i nästan alla branscher globalt, är jordbruket den sektor som halkat efter mest ifråga om digitalisering. Vi tror dock att det allt större fokuset på smarta jordbrukslösningar kommer att vända den trenden.

Produktivitetsförbättringar i jordbruket leder till effektivare resursutnyttjande och minskar klimatavtrycket samtidigt som böndernas konkurrenskraft förbättras. Intresset för smart jordbruk har ökat kraftigt de senare åren i takt med att ny teknik blir allt billigare. Vi ser därför en ökad användning av olika lösningar och ett exempel är de nya precisions- och automatiseringslösningar som bygger på att robotar och sensorer säkerställer effektivare resursutnyttjande bland annat vid gödning och bevattning. Det finns även programvaror för ett ”uppkopplat jordbruk” som förbättrar användningen av jordbrukets tillgångar och gör det effektivare. Dessutom bidrar innovativ teknik som exempelvis ”big data”, artificiell intelligens och drönare till att driva på den gröna omställningen inom jordbruket.

Bæredygtigt landbrug
Ett optimerat och hållbart jordbruk är nödvändigt om vi vill säkra vår planets resurser och skapa goda förutsättningar för framtida generationer.

2) Intelligent byggbransch på frammarsch

Byggnader står för en betydande andel av de globala koldioxidutsläpp som vi människor orsakar. Dessa utsläpp väntas dessutom bara öka i takt med att städerna växer, framför allt i utvecklingsländerna. Därför ligger stort fokus nu på att säkerställa att de byggnader vi bor och arbetar i varje dag ska bli mer hållbara och orsaka mindre skada på vår planet. Det öppnar många möjligheter för företag som arbetar med intelligent byggnation.

De nya lösningarna gäller allt från optimering av rit- och byggprocessen till energieffektiva isoleringsmaterial, värmeåtervinning, belysningsautomatisering och smart styrning av elförbrukningen. Alla dessa lösningar bidrar positivt genom att minska driftkostnaderna och byggnadernas klimatavtryck. Vi har hittat flera attraktiva placeringsmöjligheter som för närvarande är lågt värderade. 
 

3) Grön konsumtion ökar

Övergången från oljebaserade och syntetiska produkter till naturliga och biobaserade produkter har tagit fart tack vare konsumenternas ökande miljömedvetenhet och önskan att aktivt bidra till att bevara miljön. Efterfrågan på miljövänliga produkter ökar kraftigt och marknadsandelarna för naturliga och ekologiska produkter ökar i många länder världen över.

För att dra nytta av den uppåtgående trenden med grön konsumtion har vi placerat i ett antal företag som producerar naturliga ingredienser och hållbara förpackningsmaterial.  De bidrar på ett väsentligt sätt till denna trend och vi tror att de kommer att få en stark tillväxt. Irländska Kerry Group har specialiserat sig på produktion av naturliga ingredienser som kan ersätta konstgjorda tillsatser. De stora livsmedelsföretagen vill tillmötesgå konsumenternas önskemål om miljövänliga och hälsosamma livsmedel, som är lätta att tillaga. Det betyder att de måste leverera renare produkter, eftersom deras kunder vill veta vad de stoppar i sig. Innovationen på området väntas öka men ännu så länge är det endast ett fåtal producenter som kan tillhandahålla naturliga ingredienser som inte förändrar produkternas smak eller konsistens. Kerry har stor expertis som gör det möjligt för dem att leverera det som kunderna efterfrågar.

Asset classes

Företagen måste vara ekonomiskt lönsamma

Idag är vi mycket mer medvetna om klimat- och miljöfrågor, vilket driver på trenden inom detta område. Utöver politiker och aktivister är konsumenter och företag enligt vår syn också viktiga drivkrafter för den här utvecklingen. Deras krav, förväntningar och köpbeteende gör att de i hög grad bidrar till att driva utvecklingen framåt mot mer hållbara och mindre miljöskadliga lösningar.

Vår placeringsstrategi grundar sig på ekonomi och rationella beslutsprocesser och eftersom målet är att generera avkastning måste företagens lösningar vara ekonomiskt lönsamma. Vi värderar företagens avkastning och riskprofil och tittar inte enbart på de som är beroende av subventioner i form av statliga hållbarhetsinvesteringar. Med det sagt bibehåller vi ett starkt fokus på företag som har en positiv miljöeffekt. Som kapitalförvaltare strävar vi efter nära relationer med de företag vi tar in i våra fonder. Vi träffar företagsledningen, röstar på årsstämmor och för dialog med företagen för att säkerställa att de uppfyller ESG-kriterierna och för att påverka dem mot att bli bättre samhällsaktörer.

Ny fond som möter utmaningar både inom klimat och socialt

För tio år sedan ansågs vår globala klimat- och miljöstrategi vara en nischstrategi men på senare år har den väckt starkt intresse bland stora institutionella investerare världen över. Det förvaltade kapitalet har stigit så pass mycket att vi i dagsläget har fått begränsat stora insättningar, eftersom en fond som blir för stor kan få utmaningar i förvaltningen. Fonden rekommenderas därmed inte av Nordea i dagsläget (januari 2023)

Vi har fortsatt ett stadigt inflöde av nya fondsparare som vill investera i en mer hållbar framtid och samtidigt har intresset för investeringar som kan förbättra sociala villkor ökat. Vi har därmed startat en ny fond, Nordea Global Climate and Social Impact Fund. Filosofin och strategin är densamma som för Nodea Klimatfond men denna fond invsterar i företag som antingen arbetar för intressanta lösningar på olika klimatrelaterade problem, eller som arbetar för lösningar på sociala utmaningar.

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Nordea 1-Global Climate and Environment Fund förvaltas av Nordea Investmend Funds S.A.