Av:
Outi Ronnqvist

Fossilfri framtid – verktyg för att skapa positiv förändring

Intresset för att spara klimatsmart har vuxit enormt de senaste åren och utbudet av fonder med klimat- och miljöinriktning har ökat likaså. Men det kan vara rätt svårt för en småsparare att förstå exakt hur den ”fossilfria” fonden kan främja övergången till en fossilfri framtid. Vad är egentligen ett fossilfritt företag? För att ta reda på mer pratade vi med ESG-analytikern Harry Granqvist som arbetar med att ta fram en klimatanalys som hela finansbranschen kan dra nytta av.

kvinna

Hur kan en fond främja en övergång till en fossilfri framtid? Vad är egentligen ett fossilfritt företag? Det finns ingen tydlig definition av detta, så det är alltså upp till var och en att göra sin tolkning. De flesta ”fossilfilter” rensar exempelvis bort några av de största producenterna av förnybar energi, men missar företag med stora utsläpp som saknar handfasta planer att ändra på detta.

För att komma bort från den förenklade uppdelningen fossilföretag/fossilfria företag har några experter i finansbranschen börjat arbeta mer brett för att kunna investera i energibolag som gör tillräckligt för att begränsa den globala uppvärmningen och plocka bort de som gör för lite.

Harry Granqvist

Harry Granqvist

ESG-analytiker i Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar

Vi investerar i bolagen som står för positiv förändring

Harry, du och dina kollegor i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar är proffs på att bedöma hur värdepappersfonder kan påverka klimatet. Ni har gjort massa efterforskningar för att hitta de bästa sätten att begränsa de fossila utsläppen. Vad har ni kommit fram till?

- Nordea vill bidra till den förändring som världen så desperat behöver för att stoppa uppvärmningen och därmed är den främsta slutsatsen att vi också måste investera i företag som verkligen förändrar sig. Med det menar vi företag som minskar sina utsläpp av växthusgaser tillräckligt mycket för att hjälpa oss att nå målet för den globala uppvärmningen i Parisavtalet. De senaste åren har flera elbolag tagit fram ambitiösa planer för att fasa ut kol och ersätta det med förnybara resurser, och det är just sådana förändringar som vi måste möjliggöra. Baksidan är förstås att vi måste sluta att investera i företag som använder fossila bränslen och som inte minskar sina utsläpp så mycket och så snabbt som behövs för att begränsa den globala uppvärmningen, säger Harry Granqvist.

Alternativ energi
I Nordeas fonder med hållbart fokus har vi en policy för investeringar i fossila bolag.

- Innan vi går in på metoderna som vi använder för att faktiskt kunna skilja mellan företagen som åstadkommer tillräcklig förändring – vi kallar dem övergångsföretag – och de som fortsätter med stora utsläpp, så vill jag betona att övergången till en fossilfri framtid är både oundviklig och angelägen, fortsätter Harry. Men det är lika viktigt att förstå att den här övergången främst handlar om att företag med stora utsläpp ska förändra sin verksamhet i grunden snarare än att de ska försvinna. Över två tredjedelar av de globala utsläppen kommer från fossila bränslen, så det är företagen som är beroende av fossila bränslen som behöver förändras mest. Den här förändringen måste ske snabbt och finansbranschen måste hjälpa till att sätta fart på den, men allt kommer inte att ske över en natt. För att få en strukturerad övergångsperiod måste vi se långsiktigt och satsa på samarbete, säger han.

- Problemet med fossila utsläpp är inte heller bara svart eller vitt. Vi vet att moderna samhällen behöver allt mer energi. I Norden kommer vi fortfarande att behöva värma våra hus under vintern. Och även om det finns stora möjligheter att förbättra energieffektiviteten så vet vi att den globala efterfrågan på energi kommer att öka med minst 20 procent de närmaste 20 åren. Samtidigt täcker den gröna energi som produceras i dag bara omkring 20 procent av det globala behovet. Så vi måste ge företagen lite tid att anpassa sig och investera i moderna, och ibland ganska dyra, gröna affärsmodeller och grön teknik. Samtidigt måste vi skicka ett tydligt budskap till företagen som inte gör dessa investeringar. Om vi bara skulle utesluta företag på grund av att de har för stora utsläpp eller använder fossila bränslen just nu, så skulle vi helt bortse från deras arbete att ändra på detta, menar Harry.

"Över två tredjedelar av de globala utsläppen kommer från fossila bränslen, så det är företagen som är beroende av fossila bränslen som behöver förändras mest."

Harry Granqvist, ESG-analytiker i Nordeas Responsible Investments-team

Varför investera i bolag som ska ställa om? 

- Som vi alla vet så är klimatförändringen ett problem som vi måste ta itu med så snart som möjligt. Som kapitalförvaltare är det därför motiverat göra allt vi kan för att uppnå så mycket som möjligt så fort som möjligt. På Nordea menar vi att det viktigaste vi kan göra för att begränsa den globala uppvärmningen är att få ner utsläppen från fossila bränslen. Och då måste vi inse att många av de företag som kommer att bli viktiga för framtidens energiförsörjning just nu håller på att fasa ut fossila bränslen, men att det kommer att ta minst 10 år innan de flesta länder är helt fossilfria. Därför behåller vi innehav i företag som är med och påskyndar den här utfasningen, men vi säljer innehaven i företag som saktar ner den.

En annan fördel med att koppla samman placeringsmål med målen i Parisavtalet är att det har brett stöd globalt och skrevs under av 197 länder. Med vårt nya sätt att arbeta med fossila bränslen ser vi också till att företagen i våra hållbara fonder jobbar mot samma mål, säger Harry.

Finns det några baksidor med det här arbetssättet?

- Tja, för att det ska fungera måste man ha klimatexperter som lägger mycket tid på att följa utvecklingen med lämpliga verktyg och processer. Man behöver experter och resurser för att förstå vilka företag som gör framsteg och vilka som inte gör det och vad det beror på. Man måste också hänga med i forskningen och lagstiftningen på klimatområdet och föra dialog med företagen för att säkerställa att de fortsätter att leva upp till våra förväntningar.

Global utsläpp av CO2
För att nå klimatmålet i Parisavtalet måste vi minska våra utsläpp med hälften vart tionde år.

Hur kan detta göras i praktiken på ett trovärdigt sätt?

- Vi tycker att det är viktigt att redovisa så öppet som möjligt hur analyserna görs, att använda noggrant kalibrerade verktyg och indikatorer och att analyserna uppfyller oberoende branschstandarder. För att ta ett exempel så använder vi på Nordea analyser från Transition Pathway Initiative (TPI) för att förstå om ett företags strategi hjälper eller stjälper målen i Parisavtalet. TPI håller snabbt på att bli finansbranschens ledande verktyg för klimatanalyser och eftersom analyserna är mer inriktade på hur företagen tänker arbeta med klimatfrågan i framtiden än vad de gjort tidigare så blir de ett kraftfullt verktyg för kapitalförvaltare som vill driva på klimatåtgärderna, säger Harry.

- Det finns många andra klimatanalyser utöver TPI och det krävs kompetens, erfarenhet och tid för att förstå vilka som är viktigast för ett visst företag. Jag är väldigt glad över att ingå i ett team av proffs som fått utmärkelser och både drivit på och följt utvecklingen av klimatindikatorer i över tio år. Det underlättar mitt arbete väldigt mycket.

- Men det ska också sägas att även om vi har enormt mycket mer klimatstatistik i dag än tidigare så saknar vi fortfarande tillräckligt bra verktyg och processer för att kunna analysera många branscher. Vi fortsätter att hjälpa till att utveckla dem med vår långa erfarenhet och förhoppningsvis har finansbranschen snart bättre verktyg för att fatta bra beslut kring klimatinvesteringar, avslutar han.

Lär dig mer om Nordeas arbete för fonder i linje med Parisavtalet

max 2

 

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Fonderna i faktarutan förvaltas av Nordea Funds Ab alternativt Nordea Investment Management S.A.