Av:
Nordea Fonder

Initiativet som bidragit till att flera asiatiska bolag har dragit sig ur planer på kolkraftverk

Nordea har varit initiativtagare, och ledande, i ett samarbete med 24 investerare som med ett samlat kapital på 4,8 biljoner euro uppmanat företag att dra sig ur byggnationen av kolkraftverket Vung Ang 2 i Vietnam - samt att åta sig avstå från allt framtida engagemang inom kolkraft. Läs berättelsen om hur aktivt ägande kan göra skillnad. 

utsläpp

Nordea Asset Management har åtagit sig att sänka utsläppen av växthusgaser från sin investeringsportfölj till nettonoll till 2050 samt att halvera utsläppen till 2030. För att lyckas med det krävs hårt arbete och en aktiv dialog med bolag för att säkerställa att de ställer om i linje med Parisavtalet. Elin Noring som arbetar i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar berättar;

– För att uppnå våra mål så arbetar vi aktivt med bolag inom kritiska sektorer för att säkerställa att de sätter upp ambitiösa mål och ställer om i den takt som krävs för att nå en nettonollvärld senast 2050. Att fasa ut kol från energisektorn är ett av de viktigaste stegen för att nå målen som satts upp i Parisavtalet. Trots det så byggs det eller avses att byggas över 1000 nya kolkraftverk globalt. Det är en utveckling som går stick i stäv med de globala målen och en begränsning av byggnationen av nya kolkraftverk ligger därför helt i linje med vad vi avser att göra för att minska utsläppen från våra fonder, säger Elin Noring. 
 

Elin Noring

Elin Noring

Analytiker, Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar

Elin arbetar som ESG-analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar med fokus på att driva påverkansarbete med bolag i Nordeas fonder. 

– Att vi valde att fokusera på Vung Ang 2 berodde dels på att vi redan hade etablerade kontakter med flera av bolagen som är involverade i projektet, dels på att flera av bolagen som är kopplade till Vung Ang 2 är stora aktörer i expansionen av kolkraft globalt.  Men vi insåg att för att få större genomslag så vore det klokt att få med fler investerare i vårt påverkansarbete, fortsätter Elin.

Initiativet ledde till att ytterligare 24 professionella investerare, som tillsammans har ett förvaltat kapital på över 4,8 miljarder euro, gemensamt ställde krav på de företag som äger, bygger samt finansierar Vung Ang 2 att dra sig ur projektet samt att åta sig att dra sig ur all typ av verksamhet som relaterar till nya kolkraftverk globalt. 
 

Under påverkansperioden har flera av bolagen kopplade till Vung Ang 2-projektet tagit steg för att minska sin involvering i kolindustrin. Bland annat har

  • MUFG, SMFG samt Mizuho deklarerat nya mål för att minska projektfinansieringen till kolkraft till noll till år 2040.   

– De resultat vi har kunnat skapa tack vare det här initiativet visar på den stora fördelen med att spara i fonder. Genom att välja aktivt förvaltade fonder kan man som sparare vare med och bidra till vårt arbete att påverka och stötta bolag i deras klimatomställning – en väsentlig del i att möjliggöra att världen når de mål som satts ut i Parisavtalet säger Katarina Hammar som är chef för det team som arbetar med aktivt ägarskap på Nordea.

Byggnationen av Vung Ang 1, det första kolkraftverket som byggdes på samma plats i Vietnam har orsakat stor påverkan på området, exempelvis har lokala representanter vittnat om att föroreningarna från kolkraftverket bidragit till ökade negativa hälsoeffekter. Elin befarar att ett andra kolkraftverk kommer att öka påfrestningarna på miljön och hälsan i området ytterligare. Utöver detta ser Elin viktiga ekonomiska aspekter med att välja alternativa energikällor framför kol, argument som hon också framfört till de involverade bolagen.

– En rapport från Carbon Tracker från 2019 visar som exempel på att kostnaden för förnyelsebar energi i Vietnam kommer vara lägre än driftkostnaderna för kol redan 2022. Utöver detta finns det en hög risk med att vara fortsatt involverad inom kolindustri både med hänsyn till att stora investeringar riskerar att bli värdelösa (stranded assets), men också för att det innebär en mycket hög anseenderisk för bolagen som är involverade fortsätter Elin.

Trots initiativet ser det ut som att byggandet av Vung Ang 2 kommer att fortgå.  

– Det är såklart inte det resultat vi önskar på något vis. Men vi måste se till vad vi har åstadkommit och jag är övertygad om att vi har bidragit till att minska expansionen av kolkraftverk. Dessvärre kommer man som ESG-analytiker också till insikt kring att det finns många parametrar som styr varför beslut fattas i världen, allt från politiska och säkerhetspolitiska intressen till ekonomiska. Världen är sällan svart eller vit, och det är ofta komplexa strukturer som ligger till grund för beslut. Men vi måste bara fortsätta att verka för att kolkraftexpansionen upphör och vi är fast övertygade om att vårt arbete som aktiva ägare är ett av sätten att få till stånd fortsatt förändring, avslutar Elin.

Nominerade i PRI Awards

Investerarinitiativet som började med Vung An 2, och som Nordea har lett, nominerades till Stewardship Initiative of the year från PRI. PRI är en FN-organisation som knyter samman investerare för att arbeta för ansvarsfulla investeringar. Dessutom fick arbetet pris från den Londonbaserade tidningen Financial News för ESG Initative of the year. 

Aktivt ägande ger dina investeringar värde 

Genom att vara aktiva ägare utövar vi på Nordea Fonder omsorgsfullt våra rättigheter som aktieägare och obligationsägare för att påverka verksamheter och beteenden hos de företag vi investerar i. Vi tror att det är viktigt att identifiera och hantera ESG-risker (risker kopplade till miljö, socialt ansvar eller bolagsstyrning); i våra investeringar för att skapa långsiktigt värde för dig som sparar i våra fonder.

Vi utövar aktivt ägande genom att noggrant analysera och utvärdera de företag vi investerar i och har ett stort engagemang, alldeles särskilt i de företag som ingår i våra Stars-fonder.  Vi deltar dessutom ofta i viktiga initiativ på branschnivå för att tillsammans med andra investerare låta våra röster höras och påverka bolag i en mer hållbar riktning.

När den här artikeln publicerades hade Nordea 924 pågående engagemang med bolag över hela världen, 234 av dessa drev Nordea på egen hand. Dessutom röstade Nordea på 3450 bolagsstämmor världen över år 2020.
 
Bolag som bryter mot internationella normer och som efter dialog med oss inte vill eller kan ändra sig, utesluts dock från Nordeas fonder.

 

Läs mer om Nordeas arbete med aktivt ägande