Nordea Funds Ab är en del av Nordeakoncernen, den största koncernen för finansiella tjänster i Norden och en av de största bankerna i Europa. Fondbolaget har hela koncernens investeringskompetens och resurser till sitt förfogande. 

Nordea Funds Ab förvaltar totalt 249 fonder i Finland, Danmark, Norge och Sverige och de sammanlagda tillgångarna som förvaltas i fonderna är 127,6 miljarder euro (december 2022). Företaget sysselsätter 47 personer, varav 14 i Sverige (september 2023). Det betyder att Nordea Funds och dess fonder är en av de största institutionella investerarna i Norden.

Sedan 2014 är verksamheten centraliserad till ett fondbolag med säte i Finland, Nordea Funds Ab, med en filialstruktur i de övriga nordiska länderna.

Nordea Funds Ab verkar under en licens som beviljats av den finska finansmyndigheten i enlighet med UCITS-direktivet. Fondbolaget ägnar sig åt investeringsfondverksamhet och annan verksamhet som har väsentlig anknytning till denna. Finansinspektionen har beviljat fondbolaget tillstånd att agera som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt den finska lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder i mars 2014.

Fondbolaget investerar tillgångar som förvärvats från allmänheten för fondernas och andelsägarnas räkning i enlighet med fondbestämmelserna. Fondbolaget agerar i eget namn på uppdrag av varje fond och utövar de rättigheter som är relaterade till tillgångarna i fonden. Förvaltningsbolaget har rätt att lägga ut vissa funktioner på ombud.

ESG och hållbarhetsaspekter integreras i våra investeringar

Det är vår vision att bli erkänd som ledande nordisk fondleverantör. Vi vill att våra fonder ska stödja våra kunders ekonomiska välbefinnande över tid på ett enkelt och hållbart sätt som överträffar konkurrens.

Vi strävar efter att:

  • integrera miljö, social och styrning (ESG) faktorer i våra investeringsprocesser - både när det gäller att beakta ESG/hållbarhetsrisker som kan påverka det finansiella resultatet för våra investeringar, och när det gäller den miljömässiga och sociala påverkan som våra investeringar kan leda till.
  • aktivt engagera oss i bolag som vi investerar i för att säkerställa att de uppfyller våra förväntningar på god ESG-prestanda och efterlevnad internationella normer.
  • erbjuda ett brett utbud av ESG-lösningar för alla tillgångsklasser.

Läs mer i vår Policy för Ansvarsfulla investeringar och följ hur vi röstar på bolagsstämmor på vår Voting Portal.