Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Neste - matkalla muutokseen

Öljy-yhtiö kuulostaa erikoiselta sijoitukselta kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen pyrkivissä rahastoissa. Jos tilannetta malttaa tutkia vähän tarkemmin, huomaa kuitenkin pian yhtiön tärkeän roolin fossiilittoman tulevaisuuden kannalta.    

Neste_truck

Kuva: Neste Oyj

Monta tapaa sijoittaa vastuullisemmin

Ennen tapaukseen sukeltamista on ehkä tarpeen selvittää, miten sijoittajat yleensä tarkastelevat vastuullisuusasioita. Näyttää siltä, ​​että sijoittajat huomioivat talouden tunnuslukujen ohella yritysanalyysissään yhä useammin myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon (ESG) liittyviä tekijöitä. Näin toimitaan, koska yrityskohtainen ja ammattimaisesti analysoitu ESG-tieto voi auttaa sijoittajaa ymmärtämään ja ennakoimaan sijoituskohteen riskejä ja mahdollisuuksia.

ESG-sijoittamisesta on viime vuosina tullut suosittua, ja vastuullisuutta arvioidaan jo monin eri tavoin. ​​Kun analyyseistä syntyneet kustannukset maksaa viime kädessä sijoittaja, on tärkeää, että niistä saadut hyödyt vastaavat taloudellista satsausta. Esimerkiksi passiivisemmassa, satoihin yrityksiin sijoittavassa  rahastossa yritysten ESG-asioita on järkevintä ja kustannustehokkainta tutkia vaikkapa yleisesti tarjolla olevan valmiin datan avulla.

Osassa rahastoja vastuullisuuteen suhtaudutaan kuitenkin aktiivisemmin. Esimerkiksi Nordean Tähtirahastoissa se nähdään paitsi mahdollisuutena nostaa sijoituksen arvoa myös yleisenä etuna yhteiskunnalle ja ympäristölle. Win-win -filosofian vuoksi aktiivinen ESG-työ on keskeinen osa sijoitusprosessia, jota salkunhoitajat ja vastuullisuusammattilaiset toteuttavat yhdessä. ESG-ammattilaiset analysoivat yritysten vastuullisuustekijöitä perinpohjin ja ehdottavat konkreettisia toimia yrityksen liiketoiminnan, yhteiskunnan ja ympäristön tukemiseksi pitkällä aikavälillä.

Ilmastonmuutos liiketoiminnan vauhdittajana

Sitten johdannon yritykseen! Neste on suomalainen yhtiö, joka keskittyy uusiutuvan dieselin ja lentopolttoaineen sekä öljytuotteiden jalostukseen ja markkinointiin. Yhtiön perinteiset öljytuotteet myydään pääosin Itämeren alueella - noin 60 % Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tanskassa ja Puolassa -  ja uusiutuvia dieseltuotteita myydään globaalisti mm. Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Yritys on yksi suurimmista Nordea Suomalaiset Tähdet -rahaston sijoituksista ja mukana myös Nordea Pohjoismaiset Tähdet -rahastossa. Tähtirahastot voivat sijoittaa vain ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoasiat vakavasti ottaviin yrityksiin.

Koska Nesteen koko liiketoiminta on vahvasti sidoksissa ilmastonmuutokseen, on yhtiön edustajien kanssa keskusteltu ilmastoasioiden yhtiölle luomista riskeistä ja mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi yhtiötä on arvioitu yhteiskuntavastuun ja hallinnon näkökulmasta.

Marie, hoidat Suomalaiset Tähdet - ja Pohjoismaiset Tähdet -rahastoa. Miksi rahastot, joissa pyritään tukemaan kestävää kehitystä, ovat sijoittaneet polttoaineita jalostavaan yhtiöön?

Kyse on yrityksen ja sen liiketoiminnan ymmärtämisestä nyt ja tulevaisuudessa. Nesteen menneisyys perinteisenä öljynjalostajana on edelleen osa liiketoimintaa, mutta jo nyt 85 % sen tuloksesta syntyy uusiutuvasta dieselistä.

Uusiutuvan dieselin ansiosta yhtiön hiilikädenjälki on yksi sijoituskohteidemme suurimmista, ja yhtiön liiketoiminnan ansiosta sen asiakkaiden päästöjä vähennetään jo nyt vuosittain 11 miljoonaa tonnia. Yhtiön tavoitteena on lähes kaksinkertaistaa määrä 20 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä.

Ilmaston lämpenemisen tuhoisat vaikutukset ovat nyt selvemmät kuin koskaan, ja kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet ja niitä tukeva sääntely ovat kasvattaneet uusiutuvien polttoaineiden kysyntää nopeasti. Tämä paitsi kutistaa globaaleja hiilidioksidipäästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta ja on Nesteen liiketoiminnalle loistava tilaisuus!

Yritys on alan edelläkävijä ja vuosia edellä kilpailijoitaan. Sen merkittävimpiä kilpailuetuja on esikäsittelytekniikka, jonka ansiosta Neste pystyy hyödyntämään enemmän jätettä ja tähteitä raaka-aineenaan. Yksi kiertotalouden suurimmista haasteista on jätteiden keräys ja Neste on rakentanut hankintaorganisaatiotaan globaalisti viime vuosina.

Vaikka yritys pyrkii vähentämään päästöjään ja suosimaan hiilineutraalia tuotantoa, se tuottaa yhä myös huomattavan määrän perinteisiä öljytuotteita. Emme analyyseissämme juuri anna tälle osa-alueelle arvoa ja toivoisimme, että yhtiö erottaisi uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnan perinteisestä öljyliiketoiminnasta.

Salkunhoitaja Marie Karlsson
Salkunhoitaja Marie Karlsson

Vuoropuhelumme Nesteen kanssa

Neste vuoropuhelu
ESG-analyytikko Katarzyna Salacinska
ESG-analyytikko Katarzyna Salacinska

Katarzyna Salacinska, mitä sinä kokeneena ESG-analyytikkona ajattelet Nesteen ympäristötoimista?

- Vuonna 2020 me ja salkunhoito keskustelimme yhdessä useaan otteeseen Nesteen kanssa. Halusimme ymmärtää yrityksen liiketoiminnan ja ilmastostrategian tarkoin ja arvioida niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan laajemmin. Halusimme myös arvioida yhtiön jo tekemiä ja tulevina vuosina suunnitteilla olevia toimenpiteitä liiketoiminnan sopeuttamiseksi tilanteessa, jossa  ennusteet ilmaston lämpenemisestä ovat yhä hälyttävämmät ja kestävien polttoaineiden kysyntä kasvussa.

- Perusteellisen keskustelun ja analyysin jälkeen tulimme siihen tulokseen, että Neste on sekä  motivoitunut että valmis muuttamaan liiketoimintaansa ajoissa välttääkseen ilmaston lämpenemisen pahimmat seuraukset. Lisäämällä uusiutuvan dieselin tuotantoa, tarjoamalla pienempipäästöisiä polttoaineita ja vähentämällä yhtiön omia päästöjä yhtiö on itse asiassa päästöttömyyden kannalta tärkeä mahdollistaja.

- Meidän on taisteltava ilmastonmuutosta vastaan ​​realistisesti ja otettava tehokkaasti huomioon sekä nykyiset että tulevat yhteiskunnalliset tarpeet. Vaikka vihreämpään energiaan siirtyminen on välttämätöntä, se ei tapahdu yhdessä yössä – siirtymä vie aikaa. Yritysten näkökulmasta se vaatii esimerkiksi investointeja uusiin, usein erittäin kalliisiin teknologioihin ja osaamiseen samaan aikaan kun ne pyörittävät päivittäistä liiketoimintaansa. Tämä voi olla haastavaa.

Voitko selittää hieman tarkemmin – miten sijoitus Nesteeseen sitten auttaa?

-  Näkemyksemme mukaan Nesteen ilmastostrategia hiilijalanjäljen pienentämiseksi on uskottava, ja näemme sen toiminnassa myös selkeää edistystä. Yhtiö pyrkii yli kaksinkertaistamaan uusiutuvien polttoaineiden tuotantonsa ja on jo sulkenut ja muuttanut osan perinteisemmistä toiminnoistaan.

Yhtiö on myös äskettäin julkistanut konkreettisen tavoitteen Scope 3 -päästöilleen: se pyrkii puolittamaan myymiensä tuotteiden päästöintensiteetin vuoteen 2040 mennessä (2020 tasoon verrattuna) ja on sitoutunut vastuullisuustavoitteidensa saavuttamiseen.

- Lisäksi yhtiö on lisännyt yhteistyötä uusiutuvan lentopolttoaineen sekä uusiutuvien polymeerien ja kemikaalien osalta, edennyt muovien kierrätyksessä ja lanseerannut sähköautojen latauspalvelun logistiikkayrityksille Suomessa.

- Sijoittamalla Nesteen kaltaiseen motivoituneeseen ja ilmastotietoiseen yritykseen voimme pitkäjänteisenä omistajana hyödyntää osaamistamme ja auttaa ohjaamaan liiketoimintaa vihreämpään suuntaan. Esimerkiksi Kansainvälinen energiajärjestö IEA arvioi, että uusiutuvien polttoaineiden määrän on nelinkertaistuttava vuoteen 2040 mennessä, jotta lentoliikenne, logistiikka ja kemikaalit voivat saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen.

Nesteen liiketoiminta on avainroolissa tavoitteen saavuttamisessa, koska se voi auttaa myös muita yrityksiä ja toimialoja fossiilittomaan tulevaisuuteen siirtymisessä, Katarzyna toteaa lopuksi.

 

Neste_facts_fi