Kirjoittanut:
Jan Telford

Sijoitatko jo Suomen ykkösiin?

Nordea Suomalaiset Tähdet -rahaston perustana on valtavasti salkunhoitajien ja analyytikkojen työtä. Jokaisen sijoituspäätöksen tukena on suuri määrä taloudellista informaatiota, lukemattomia tapaamisia yritysten ja sidosryhmien välillä sekä jatkuvaa omien päätelmien uudelleenarviointia ja kyseenalaistamista. Näiden turvin rahasto pokkasi juuri Suomen parhaimman osakerahaston palkinnon.

Helsinki

Tutkimusyhtiö Morningstar palkitsee joka vuosi parhaiten pärjänneitä rahastoja. Kriteereissä korostetaan niin lyhyen kuin pitkän aikavälin saavutettua tuottoa sekä otettua riskiä. Tänä vuonna suomalaisten osakerahastojen sarjassa paalupaikalle kiilasi Nordea Suomalaiset Tähdet.

Rahastoa nykyisin hoitava salkunhoitotiimi aloitti tehtävässään huhtikuussa 2017. Kirjoitushetkellä rahasto on tuottanut nykyisen tiimin hoidossa kulujen jälkeen noin 70 prosenttia, mikä on noin 10 prosenttiyksikköä paremmin kuin Suomen osakemarkkinat keskimäärin. Vertailuindeksin tuotossa ei ole huomioitu kulujen pienentävää vaikutusta toisin kuin rahaston kohdalla.

– On aina hienoa saada tunnustusta onnistuneesta työstä! Syvällisen yritysanalyysin ja oikeiden salkunhoitopäätösten yhdistäminen on mielenkiintoinen haaste, jonka päätavoitteena on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. Tavoitteen saavuttaminen pitkällä aikavälillä on erittäin tärkeää, ja palkinto on merkki siinä onnistumisesta, Suomalaiset Tähdet -rahaston salkunhoitaja Matias Rundgren kommentoi.

– Suomi-osakkeet kategorian Morningstarin on voittanut yli vuosikymmenen ajan joko indeksirahasto tai pienyhtiöihin sijoittava rahasto. Palkinnon voittaminen on kunnia, ja se osoittaa, että hyvää ylituottoa voi saavuttaa myös aktiivisella, pääosin suuriin ja keskisuuriin yrityksiin keskittyvällä sijoitusstrategialla, niin ikään rahaston salkunhoitajana toimiva Marie Karlsson korostaa.

 

 

Marie Karlsson

Marie Karlsson

Salkunhoitaja, Nordea Suomalaiset Tähdet

Salkku rakentuu yritys kerrallaan

Tiimin oma syvällinen yritysanalyysi on siis kantanut hedelmää mistä Morningstarin palkintokin kertoo, mutta mitä yritysanalyysi varsinaisesti tarkoittaa?

– Lyhyesti ottaen yritämme ymmärtää yrityksen liiketoimintamallia ja sitä, mistä toimialan sekä yrityksen omat kestävät kilpailuedut syntyvät. Tutkimme, mitkä tekijät luovat kysyntää yrityksen tuotteita ja palveluita kohtaan nyt sekä tulevaisuudessa, ja miten yritys voi tämän myötä luoda taloudellista arvoa, Marie Karlsson taustoittaa.

– Syvennymme myös yrityksen ja yhtä lailla sen kilpailijoiden raportoimaan tietoon kuten taseisiin sekä tulos- ja kassavirtalaskelmiin. Keräämme paljon tietoa myös muista lähteistä, jotta pystymme luomaan mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan, Matias Rundgren toteaa.

Salkunhoitotiimi haastattelee myös yrityksen johtoa sekä sen alihankkijoita, asiakkaita, kilpailijoita ja alan asiantuntijoita.

– Analyysimme pohjalta ennustamme yrityksen pitkän aikavälin tuloskehitystä ja kassavirtaa. Arvioimme myös, miten yrityksen kannattaisi sijoittaa kerryttämä kassansa uudelleen, Karlsson sanoo.

– Huomionarvoista on sekin, millaisia investointimahdollisuuksia yritykselle on tarjolla, ovatko ne sen strategian mukaisia ja onko yrityksen johdolla tai hallituksella ylipäätään kykyä kohdentaa pääomia vastaavalla tavalla, Rundgren ynnää.

Salkunhoitajien nyrkkisäännön mukaan yritys, jolla on korkea sijoitetun pääoman tuotto ja joka pystyy kasvamaan orgaanisesti eli oman liikevaihtonsa avulla, luo merkittävästi enemmän arvoa sijoittajille pitkällä aikavälillä kuin yritys, jolla ei ole kilpailuetua ja jonka toimialaa vaivaa alhainen pääomantuotto.

– Kun yritys kasvaa pääomantuotolla, joka merkittävästi ylittää pääomankustannuksen, se luo arvoa osakkeenomistajille. Toisaalta tämä näkyy myös yleensä yrityksen arvostuksessa eli osakkeenhinnassa, Karlsson valottaa.

Vaikka Suomalaiset Tähdet -rahaston sijoituspolitiikka perustuu puhtaasti yksittäisiin osakevalintoihin, salkunhoitajat kiinnittävät myös huomiota salkun kokonaisuuteen ja hajauttavat riskejä sen mukaan.

– Emme esimerkiksi sijoita liian suurta osaa rahaston varoista yrityksiin, joiden arvonnousu pohjautuu samoille elementeille, Rundgren mainitsee.

– Pääsääntöisesti yli 70 prosenttia rahaston riskistä koostuu yrityskohtaisista valinnoista, Karlsson jatkaa.

Erityistä huomiota vastuullisuuteen

Rahastosta tuli yksi Nordean Tähtirahastoista huhtikuussa 2021, jolloin se sai nykyisen nimensä ja alkoi noudattaa Tähtirahastoille tyypillistä vastuullisen sijoittamisen prosessia. Salkunhoito tekee tiivistä yhteistyötä Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin kanssa, joka arvioi sijoituskohteita vastuullisuuteen liittyvien ilmiöiden näkökulmasta.

Salkunhoito ja vastuullisen sijoittamisen tiimi tarkastelevat, miten yritykset huomioivat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä sekä mahdollisuuksia liiketoiminnassaan. Jos yhtiö on myös vastuullisuusasioiden osalta luokkansa parhaimmistoa, siihen uskotaan kohdistuvan kilpailijoitaan vähemmän riskejä pitkällä aikavälillä.

Salkunhoito ehdottaa yritykselle vastuullisuusarvosanaa, jonka vastuullisen sijoittamisen tiimi hyväksyy. Arvosanan on oltava riittävän suuri, jotta esimerkiksi Suomalaiset Tähdet voi sijoittaa siihen. Tämän lisäksi yrityksen on tietysti oltava lupaava sijoituskohde myös salkunhoidon yritysanalyysin perusteella. Näin rahasto tavoittelee paitsi vakaata myös vastuullista tuottoa. 

Matias Rundgren

Matias Rundgren

Salkunhoitaja, Nordea Suomalaiset Tähdet

Suuret resurssit

Yritysanalyysi on termi, jota moni sijoittaja viljelee. Juuri siksi se voi pitää sisällään hyvin erilaisia asioita.

– On helppoa sanoa, että jokin sijoitusstrategia on yrityspohjainen, mutta harvalla suomalaisella rahastoyhtiöllä on samanvertaiset analyysiresurssit kuin meillä. Meillä on myös tarkat prosessit analyysin tekemiseen ja dokumentoimme kaikkea varmistaaksemme, että sijoitusstrategiasta pidetään kiinni, Matias Rundgren kuvaa.

– Katsomme yrityksiä myös vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta Nordean oman vastuullisen sijoittamisen tiimin kanssa. Analysoimme tarkasti riskejä, ja kun olemme tehneet sijoituspäätöksen, jatkamme yrityksen seuraamista ja kyseenalaistamme päätöksiämme säännöllisesti, Marie Karlsson lisää.

Salkunhoitajien tiiviistä yhteydenpidosta sijoituskohteiden kanssa kertoo sekin, että he esittelevät analyysinsä usein yritysjohdoille ja yritysten hallituksille, joilta he saavat arvokasta palautetta analyysin kehittämiseksi.

– Näin myös autamme yrityksiä ymmärtämään, miltä heidän liiketoimintansa näyttää ammattimaisen sijoittajan silmissä, Rundgren sanoo.

Salkunhoito käy yhdessä Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin kanssa vuoropuhelua yritysten kanssa myös vastuullisuusasioiden osalta, jotta nämä huomioisivat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä sekä mahdollisuuksia entistä paremmin liiketoiminnassaan.

Myös hinta ratkaisee

Vaikka yrityksen laadun arvioiminen on keskeistä salkunhoidolle, laadukkaimmankin osakkeen riskisyys kasvaa, mitä korkeamman hinnan siitä maksaa. Sen vuoksi Suomalaiset Tähdet -rahasto ostaa yrityksiä silloin, kun markkinat aliarvostavat niiden kassavirtojen kehitystä tai liiketoiminnan laatua.

– Luomme oman näkemyksemme yrityksen oikeasta arvosta sekä sen kehityksestä, ja jos se on korkeampi mitä osakkeen hinta antaa ymmärtää, olemme löytäneet sijoituskandidaatin. Salkkumme heijastaa vahvoja näkemyksiämme yksittäisistä yrityksistä ja poikkeaa merkittävästi vertailuindeksistä, Marie Karlsson kertoo.

Salkunhoitajat vertaavat yritysten arvostuksia paitsi indeksiin myös niiden omiin historiallisiin lukuihin sekä kansainvälisiin kilpailijoihin. Rahasto voi myös sijoittaa 25 prosenttia varoistaan muihin pohjoismaalaisiin yrityksiin, joten salkunhoitajat voivat löytää samankaltaisia liiketoimintamalleja muista maista edullisemmilla hinnoilla.

– Voimme toki ostaa yritystä, vaikka se näyttää kalliilta markkinoilla, jos oma näkemyksemme yrityksen tuloskehityksestä on positiivisempi kuin markkinoiden ennusteet, Matias Rundgren painottaa.

– Sama pätee tietenkin myös toisinpäin. Yritys voi näyttää halvalta, jos sen tuloskehityksestä ennustetaan hyvää. Jos oma näkemyksemme on ennusteita negatiivisempi, yritys ei ole meidän mielestämme halpa ollenkaan emmekä siksi osta sitä, hän lisää.

Tavoitteet vuosissa eikä kvartaaleissa

Suomalaiset Tähdet -rahaston tavoitteena on tuottaa vertailuindeksiään paremmin 3–5 vuoden aikajänteellä. Yritysanalyysin pohjalta valittujen osakkeiden uskotaan siis tuottavan markkinoita paremmin tulevina vuosina.

– Keskimäärin omistamme valittua yritystä 3–5 vuotta. Tämä näkyy myös rahaston matalana kaupankäyntiaktiivisuutena, Marie Karlsson mainitsee.

– Lyhyellä aikavälillä osakkeen hintaa liikuttaa yleinen markkinatilanne ja sijoittajien riskinottohalu, jolle emme voi tehdä mitään, mutta pitkällä aikavälillä osaketta liikuttaa yrityksen kassavirta, ja tähän voimme ottaa kantaa, Matias Rundgren avaa.

Salkunhoidon omat ennusteet yritysten tulosten ja kassavirtojen kehityksestä ulottuvat seuraavalle 7 vuodelle ja arvostusmallit vielä pidemmälle.

– Ideaalista on tietysti löytää yritys, joka voi kasvattaa pääomantuottoaan orgaanisesti sijoitushorisonttimme yli, Karlsson toteaa.

 

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinstrumenttia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.