Normiperusteinen seulonta

Nordea Funds harjoittaa yritysten normiperusteista seulontaa. Näin voimme tunnistaa yritykset, jotka rikkovat kansainvälistä lainsäädäntöä ja ympäristönsuojeluperiaatteita, ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia sekä korruption vastaisia sääntöjä. Jos normiperusteisessa seulonnassa käy ilmi että yritys on rikkonut lakia tai sääntöjä, teemme tarkemman arvion yrityksestä ja vallitsevista olosuhteista. Tämän jälkeen käymme tavallisesti vuoropuhelua yrityksen kanssa, suljemme sen pois sijoituksistamme tai asetamme sen karanteeniin, jolloin rahasto voi pitää olemassa olevat sijoitukset yrityksessä, mutta pidättäytyy lisäsijoituksista. 

Lue lisää englanninkielisistä vastuullisen sijoittamisen periaatteista.

Yritysten poissulkeminen 

Nordean rahastot eivät sijoita yrityksiin, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä sopimuksia ja joiden kanssa arvioimme vuoropuhelun olevan mahdotonta tai tuloksetonta. Poissuljettavien listalla ovat esimerkiksi yritykset, jotka valmistavat kiistanalaisia aseita, kuten rypäleaseita, henkilömiinoja ja ydinaseita. Rahastomme eivät myöskään sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 10 prosenttia on peräisin lämpöhiilestä, eikä yrityksiin, jotka valmistavat fossiilisia polttoaineita öljyhiekasta tai harjoittavat poraustoimintaa arktisilla alueilla.

Lista poissuljetuista yhtiöistä

Haitallisten kestävyysvaikutusten analyysi sijoituspäätösten tukena

Sijoituskohteena olevien yhtiöiden vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan arvioidaan jatkuvasti osana sijoituspäätösprosessiamme, jossa tarkastelemme sijoitusten pääasiallisia haittavaikutuksia kestävyystekijöihin (principal adverse impacts, PAI). Yhtiöt, joilla arvioidaan olevan haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, analysoidaan tarkemmin, ja tarvittaessa teemme suosituksen jatkotoimenpiteistä.

Lue englanninkielinen tarkempi selvitys sijoitustemme pääasiallisista haitallisista vaikutuksista.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus

Nordean rahastoista suuri osa sisältää myös kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia yhtiöihin, joiden toiminta edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa tai EU:n taksonomiassa asetettuja ympäristötavoitteita tai yhteiskunnallisia tavoitteita. Niin kutsutuissa 9 artiklan mukaisissa rahastoissa kestävien sijoitusten osuus voi olla huomattava, kun taas 8 artiklan mukaisissa rahastoissa niiden osuus on pienempi.

Ilmansaasteet
Nordean rahastoista yhä suurempi osa noudattaa fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy, PAFF).

Aktiivinen omistajuus ja vuoropuhelu 

Aktiivisena omistajana rahastoyhtiö pyrkii vaikuttamaan sijoittamiinsa yhtiöihin parantaakseen niiden ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä käytäntöjä. Toteutamme tätä muun muassa äänestämällä yhtiökokouksissa, käymällä vuoropuhelua sekä osallistumalla standardien ja päätösten työstämiseen. 

Lue lisää työstämme aktiivisena omistajana englanninkielisistä vastuullisen sijoittamisen periaatteista

Fossiiliset polttoaineet

Nordean rahastoista yhä suurempi osa noudattaa fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy, PAFF). Nordea sulkee pois fossiilisten polttoaineiden valmistajat ja jakelijat sekä niihin liittyvien palvelujen tarjoajat ellei yhtiöillä ole selkeää strategiaa, jolla ne pyrkivät vähentämään päästöjä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Rahastoissa, joissa /PAFF-periaatteita ei käytetä poissulkemiskriteerinä, niitä käytetään ohjenuorana vuoropuhelussa yhtiöiden kanssa. Myös temaattinen vaikuttamistyömme perustuu näissä periaatteissa lueteltuihin kriteereihin.

Lue lisää englanninkielisistä fossiilisia polttoaineita koskevista periaatteista.

Tähtirahastot

Tähtirahastot käyvät läpi syvemmän ESG-seulonnan. Tähtirahastojen sijoituspäätöksiä tehdessä käytämme rahastoyhtiön omaa ESG-luokitusta sekä Nordea Asset Managementin vastuullisen sijoittamisen tiimin analyyseja ja rahoitusasiantuntijoiden tekemiä analyyseja. Tähtirahastoihin valitaan yhtiöitä, joilla on hyvä taloudellinen tilanne ja ESG-luokitus.

Analyysissa arvioidaan myös, miten yhtiöt huomioivat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toimintamalleissaan. Rahastot sijoittavat ensisijaisesti yhtiöihin, joiden vaikutus kestävän kehityksen tavoitteisiin on nettopositiivinen tai neutraali.

Yhtiöiden ESG-luokitus arvioidaan säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Jos jokin merkittävä tapahtuma vaikuttaa yhtiöön vuoden aikana positiivisesti tai negatiivisesti, luokitus arvioidaan uudelleen. ESG-luokituksen laskentaperusteet perustuvat useamman ulkoisen lähteen tietoihin.

Temaattiset strategiat

Teeman mukaan sijoittavat ESG-rahastomme käyttävät muita menetelmiä löytääkseen yrityksiä, jotka voivat edistää tiettyä ESG-teemaa. Syväluotaavat analyysimme löytävät usein sijoitusmahdollisuuksia yhtiöissä, joiden toiminta ei ensisilmäyksellä vaikuta olevan yhteydessä ESG-teemaan. Esimerkiksi Nordean Ilmasto ja Ympäristö -rahasto sijoittaa laaja-alaisesti yhtiöihin, jotka eivät toimi esimerkiksi uusiutuvaan energiaan liittyvillä aloilla, jotka perinteisesti edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa tai siihen sopeutumista. 

ESG4
ESG-strategiaa noudattavissa osakerahastoissamme suljemme pois yhtiöt, joilla on matala ESG-luokitus MSCI-indeksissä tai Nordean omassa luokitusjärjestelmässä.

Vastuulliset osakerahastot

ESG-strategiaa noudattavissa osakerahastoissamme suljemme pois yhtiöt, joilla on matala ESG-luokitus MSCI-indeksissä tai Nordean omassa luokitusjärjestelmässä. Rahastot sulkevat myös pois kokonaisia toimialoja. Rahastot eivät sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia on peräisin toiminnasta, joka liittyy alkoholiin, hiilikaivostoimintaan, uhkapeleihin, sotilasvarusteisiin, pornografiaan tai tupakkaan. Rahaston yhteenlasketun hiilijalanjäljen tulee myös olla vähintään 25 prosenttia matalampi kuin vertailuindeksin. 

Vastuulliset korkorahastot

Vastuulliset korkorahastomme sijoittavat sekä valtionlainoihin että yrityslainoihin vaihtelevalla riskitasolla. Suuri osa sijoituksista on euroalueen valtionlainoja, joilla on yleisesti hyvä ESG-luokitus useamman tutkimuslaitoksen mukaan. Toisin sanoen lainojen liikkeellelaskijoilla on korkeat standardit ympäristö- ja yhteiskuntakysymyksissä ja toimiva valtionjohto sekä oikeuslaitos. Jos jokin euroalueen valtio joutuu pakotelistalle tai rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, maan valtionlainat suljetaan pois rahastoista. 

Rahastot sijoittavat myös yrityslainoihin. Kaikki liikkeellelaskijat arvioidaan vastuullisuusriskien perusteella. Vastuullisten sijoitusten parissa työskentelevä tiimimme tekee arvion yhdessä yksittäisten rahastojen salkunhoitajien kanssa. Kuten vastuullisissa osakerahastoissa, myös korkorahastoissa tehdään kvantitatiivista ja kvalitatiivista analyysia.

Vastuullisuusdatan käyttö ja hallinta 

Rahastojemme sijoitusvalikoima on hyvin laaja. Käytämme omien analyysiemme ja ESG-luokituksemme lisäksi myös muiden palveluntarjoajien vastuullisuusdataa. Arvioimme jatkuvasti sisäisen ja ulkoisen datan laatua ja myös mahdollisten uusien palveluntarjoajien analyysien ja mallien hyötyä sijoitustoiminnallemme. Kaikkien palveluntarjoajien tulee täyttää Nordean eettisten ohjeiden mukaiset vaatimukset. Ennen palveluntarjoajan valintaa teemme perusteellisen analyysin, jossa tarkastelemme tietojen laatua ja kattavuutta sekä turvallisuutta, menetelmiä, hintaa, luotettavuutta ja mahdollisia eturistiriitoja.