Kirjoittanut:
Annika Hagstedt

Monet aasialaisyhtiöt luopuivat uusista hiilivoimalahankkeista

Sijoittajakonsortio, johon Nordea liittyi vuonna 2020, vaati yhtiöitä vetäytymään Vung Ang 2 -hiilivoimalaprojektista Vietnamissa ja luopumaan uusiin hiilivoimaloihin liittyvästä toiminnasta. Lue lisää, miten aktiivisella omistajuudella voidaan vaikuttaa.

utsläpp

Nordea Asset Management on sitoutunut vähentämään sijoitussalkkunsa nettopäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä ja puolittamaan päästönsä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen vaatii paljon työtä ja aktiivista vuoropuhelua yhtiöiden kanssa sen varmistamiseksi, että ne muuttavat toimintansa Pariisin ilmastosopimuksen linjan mukaiseksi. Vuonna 2020 Nordea yhdisti voimansa 24 muun ammattimaisen sijoittajan kanssa.

Elin Noring työskentelee ESG-analyytikkona Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimissä. Hänen erikoisalaansa on vaikuttamistyö yhtiöissä, joihin Nordean rahastot sijoittavat.

– Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme tekemällä aktiivisesti yhteistyötä kriittisten toimialojen yhtiöiden kanssa. Haluamme varmistaa, että ne asettavat kunnianhimoisia tavoitteita ja muuttavat toimintaansa riittävän nopeasti, jotta nollapäästöihin päästään viimeistään vuonna 2050. Hiilen käytön lopettaminen energiasektorilla on yksi tärkeimmistä askelista kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Tästä huolimatta maailmassa on rakenteilla tai suunnitteilla yli 1 000 uutta hiilivoimalaa. Kehityssuunta on ristiriidassa kansainvälisten tavoitteiden kanssa. Siksi uusien hiilivoimaloiden rakentamisen rajoittaminen on täysin linjassa niiden toimien kanssa, joilla pyrimme vähentämään rahastoihimme liittyviä päästöjä, Elin Noring sanoo.

Elin Noring

Elin Noring

Analyytikko, Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi

– Valitsimme kohteeksi Vung Ang 2:n osittain siksi, että olimme jo ennestään tekemisissä useiden projektissa mukana olevien yhtiöiden kanssa, ja osittain siksi, että useat Vung Ang 2 ‑projektissa mukana olevat yhtiöt pyrkivät lisäämään hiilivoiman käyttöä maailmanlaajuisesti. Huomasimme, että meidän kannattaa ottaa muitakin sijoittajia mukaan vaikuttamistyöhön, jotta saamme enemmän vaikutusvaltaa, Elin jatkaa.

Hankkeeseen tuli mukaan 24 ammattimaista sijoittajaa, joilla on hoidossaan varallisuutta yhteensä yli 4 800 miljardin euron edestä. Sijoittajat esittivät yhdessä vaatimuksia Vung Ang 2 ‑projektissa omistajina, rakentajina ja rahoittajina mukana oleville yhtiöille. Niitä kehotettiin vetäytymään projektista ja luopumaan kaikkialla maailmassa uusiin hiilivoimaloihin liittyvistä hankkeista.

 

Vaikuttamistyön edetessä useat Vung Ang 2 ‑projektissa mukana olevat yhtiöt ovat ryhtyneet vähentämään toimintaansa hiiliteollisuudessa. Esimerkkejä toimista:

– Tämän hankkeen tulokset kertovat, mitä etua rahastoihin säästäminen tuo. Kun säästäjä valitsee aktiivisesti hallinnoituja rahastoja, hän voi osallistua vaikuttamistyöhömme ja tukea yhtiöitä niiden ilmastosiirtymässä. Näin hän edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista, Nordean aktiivista omistajuutta käsittelevän tiimin vetäjä Katarina Hammar toteaa.

Vietnamissa samalle alueelle ensin rakennetun Vung Ang 1 ‑hiilivoimalan rakennustöillä on ollut suuri vaikutus alueeseen. Paikallisten asukkaiden edustajat ovat esimerkiksi osoittaneet, että hiilivoimalan aiheuttama saastuminen on lisännyt haitallisia terveysvaikutuksia. Elin pelkää, että toinen hiilivoimala lisää ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvaa kuormitusta vielä entisestään. Hänen mielestään myös tärkeät taloudelliset näkökohdat puoltavat vaihtoehtoisten energialähteiden valintaa hiilen sijasta, ja hän on esittänyt nämä perustelut myös mukana oleville yhtiöille.

– Carbon Trackerin raportti vuodelta 2019 osoittaa esimerkiksi, että uusiutuvan energian kustannukset ovat Vietnamissa jo vuonna 2022 pienemmät kuin hiilivoimalan käyttökustannukset. Lisäksi hiiliteollisuudessa toimintaansa jatkavilla yhtiöillä on merkittävä riski menettää suurten investointiensa arvo (stranded assets). Yhtiöiden maineriski on myös erittäin suuri, Elin jatkaa.

Hankkeesta huolimatta näyttää siltä, että Vung Ang 2 ‑hiilivoimalan rakentaminen jatkuu, mikä johtuu siitä, että rakentamisesta tehdyistä sopimuksista on mahdotonta vetäytyä.

– Tämä ei tietenkään ole toivomamme lopputulos. Meidän on kuitenkin keskityttävä siihen, mitä olemme saaneet aikaan, ja olen varma, että olemme osaltamme onnistuneet vähentämään uusia hiilivoimaloita. Valitettavasti ESG-analyytikko oppii myös ymmärtämään, että päätöksentekoa ohjaavat maailmanlaajuisesti monet tekijät aina poliittisista ja turvallisuuspoliittisista intresseistä taloudellisiin tekijöihin. Asiat ovat harvoin mustavalkoisia, ja päätösten taustalla on usein monimutkaisia rakenteita. Meidän täytyy vain jatkaa vaikuttamista, jotta hiilivoiman käyttö vähenee. Olemme varmoja siitä, että toimintamme aktiivisena omistajana on yksi keino saada aikaan jatkuvia muutoksia, Elin toteaa.

Ehdolla PRI-organisaation palkinnoille

Vung An 2 ‑hiilivoimalahankkeesta alkunsa saanut Nordean vetämä sijoittajien yhteistyöhanke oli ehdolla YK:n PRI-organisaation Stewardship Initiative of the year ‑palkinnon saajaksi. PRI on YK:n vastuullisen sijoittamisen organisaatio, jossa sijoittajat tekevät yhdessä vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää työtä. Myös lontoolainen Financial News -lehti palkitsi projektin vuoden ESG-aloitteena. 

Aktiivinen omistajuus kasvattaa sijoitustesi arvoa 

Nordea Funds toimii aktiivisena omistajana ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan harkiten vaikuttaakseen sijoituskohteena olevien yhtiöiden toimintaan. Uskomme, että ESG-riskit (ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät riskit) on tärkeää tunnistaa ja käsitellä sijoituksissamme, jotta voimme luoda rahastoihimme sijoittaville arvoa pitkällä aikavälillä.

Aktiiviseen omistajuuteen kuuluu sijoituskohteena olevien yhtiöiden huolellinen analyysi ja arviointi sekä vahva vaikuttamistyö, etenkin Tähtirahastoissamme. Siksi osallistumme useisiin tärkeisiin koko toimialan hankkeisiin, jotta yhdessä muiden sijoittajien kanssa saamme äänemme kuuluviin ja edistämme yritysten vastuullisuustyötä.

Nordea käy parhaillaan vuoropuhelua 924 yhtiön kanssa eri puolilla maailmaa, ja näistä vuoropuheluista se hoitaa 234 yksin. Vuonna 2020 Nordea äänesti lisäksi 3 450 yhtiökokouksessa ympäri maailmaa.
 
Nordean rahastoista suljetaan kuitenkin pois yhtiöt, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja eivätkä vuoropuhelun jälkeen halua tai voi muuttaa toimintaansa.

 

Lue lisää Nordean aktiivisesta omistajuudesta