Kirjoittanut:
Stein Korterud

Voiko tasa-arvoa edistää sijoittamalla ja kannattaako se?

Tutkimusten mukaan sukupuolten tasa-arvo on yrityksille taloudellisesti kannattavaa. Mutta voiko sijoittamalla edistää tasa-arvoa yrityksessä ja onko se kannattavaa sijoittajalle tai ihan tavalliselle rahastosäästäjille? Kysyimme Tasa-arvorahaston salkunhoitajalta.

Businesswomen and men

Nordeassa vietettiin neljä vuotta sitten kansainvälistä naistenpäivää perustamalla Tasa-arvorahasto. Maailmanlaajuinen rahasto keskittyy tasa-arvoon ja sukupuolten väliseen tasapainoon yrityksissä, joiden osakkeisiin se sijoittaa.

- Valitsemme rahastoon yrityksiä, jotka ovat sijoitusmielessä houkuttelevia ja myös hyviä monimuotoisuudessa ja tasa-arvossa. Ei vain siksi, että se on hyväksi yrityksen liiketoiminnalle, vaan siksi, että se on hyväksi myös yhteiskunnalle, kertoo rahastoa yhdessä tanskalaiskollegansa kanssa hoitava norjalainen salkunhoitaja Audhild Asheim Aabø.

Audhildin mukaan sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen osa kestävämmän tulevaisuuden luomista, ja siksi YK on tehnyt siitä myös yhden kestävän kehityksen tavoitteistaan. Tasa-arvo vaikuttaa myös muiden kestävään kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, sillä köyhyys, nälkä ja koulutuksen puute heikentävät eniten naisten asemaa.

Työvoimaa ja talouskasvua naisia työllistämällä

Tutkimukset osoittavat, että monimuotoisen ja tasa-arvoon huomiota kiinnittävän yhtiön tulos vaihtelee vähemmän kuin muilla. Esimerkiksi McKinseyn raportin mukaan yritysten monimuotoisuuden ja parempien tulosten lisäksi yrityksen kannattaa panostaa tasa-arvoon myös henkilöstömielessä, sillä yritykset, joissa työskentelee yhtä paljon miehiä ja naisia, kiinnostavat myös alan parhaita ammattilaisia.

Sukupuolten tasa-arvo on tärkeää myös talouskasvun kannalta. McKinseyn raportin mukaan naisia on noin puolet työikäisestä väestöstä, ja silti heidän osuutensa maailman BKT:sta on vain 37  %. Naisten mahdollista työpanosta ei siis hyödynnetä.

Raportin mukaan maailman työvoimaa voidaan kasvattaa 240 miljoonalla ihmisellä, jos sukupuolten välinen kuilu saadaan umpeen. Tämä toisi globaaliin BKT:hen 12 000 miljardin dollaria lisää ja voisi olla ratkaiseva tärkeää etenkin väestön ikääntyessä ja työvoima vähentyessä.

- Jos tasa-arvon lisääntyminen jätetään sattuman varaan, on kehitys liian hidasta. Kun sijoittajana olemme kiinnostuneita sukupuolten tasapainosta ja tuemme tasa-arvoa yrityksissä, joiden osakkeisiin sijoitamme, edistämme omalta osaltamme tasa-arvoa yrityksissä, Audhild sanoo.

Jos tasa-arvon lisääntyminen jätetään sattuman varaan, on kehitys liian hidasta

a
Salkunhoitaja Audhild Asheim Aabø

Kilpailukykyistä tuottoa ja tasa-arvoista yritystoimintaa

Salkunhoitajan mukaan Tasa-arvorahaston tavoitteena on tarjota siihen sijoittaneille ja säästäville asiakkaille kilpailukykyistä tuottoa – ja edistää tasa-arvoisempaa tulevaisuutta.

- Ei riitä, että yritykset, joiden osakkeisiin sijoitamme ovat hyviä tasa-arvossa - niiden on oltava houkuttelevia myös taloudellisesta näkökulmasta. Etsimme siis sekä kannattavan liiketoiminnan että tasa-arvoasioiden osaajia, Audhild toteaa.

Yksittäisistä sijoituksista hän mainitsee hyvänä esimerkkinä lääkeyhtiö Eli Lillyn, jonka liiketoiminta auttaa useiden yhä yleisempien terveysongelmien, kuten syövän, liikalihavuuden ja diabeteksen hoidossa. Eli Lillyn talous on vakaa ja yhtiön kasvunäkymät ovat hyvät.

Eli Lillyssä huolehditaan myös ESG-asioista, kuten monimuotoisuudesta. Vuonna 2015 havaittiin, että yrityksen johdossa oli liian vähän naisia. Tämän jälkeen asetettiin selkeät tavoitteet sekä naisten että vähemmistöjen osuuden lisäämiseksi johtoportaassa. Lisäksi johdolle tarjottiin koulutusta monimuotoisuudesta ja uusia johtajia rekrytoiville annettiin selkeät ohjeet erilaisten ehdokkaiden huomioimisesta tilanteessa, jossa etsitään tehtävään parhaiten soveltuvaa henkilöä.

Toimenpiteiden myötä sekä naisten että muiden vähemmistöjen osuus on kasvanut sekä johdossa että koko yrityksessä, ja yrityksen osakekurssi on noussut mukavasti.

Tasa-arvossa vielä tehtävää - ja potentiaalia

Audhild odottaa rahaston yritysten myös jatkossa kilpailevan  muiden toimialojensa yritysten kanssa jatkossakin.

– Tavoitteemme on, että rahasto tarjoaa siihen säästäville pitkällä aikavälillä vähintään samaa tuottoa kuin vastaavat globaalit osakerahastot ja saavuttaa tuoton sijoittamalla tasa-arvoa edistävien yritysten osakkeisiin, Audhild summaa ja jatkaa: naisten asema yrityksissä ei vielä ole tasa-arvoinen, ja siksi näemme yhä nousupotentiaalia yrityksissä, jotka ymmärtävät monimuotoisuuden arvon liiketoiminnassaan.  

Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka on Luxemburgiin rekisteröity rahastoyhtiö. Rahaston virallinen nimi artikkelin kirjoittamisen aikaan oli Nordea 1 - Global Diversity Fund. Rahaston uusi nimi, Global Diversity Engagement Fund otettiin käyttöön 31.8.2023. Nimimuutoksen yhteydessä myös rahaston sijoituspolitiikkaa laajennettiin. Jatkossa kohdeyhtiöihin sijoitettaessa ei huomioida pelkästään yhtiöiden sukupuoleen, vaan myös ikään sekä etniseen ja sosioekonomiseen taustaan liittyvää tasa-arvoa. Lisäksi rahasto laajensi sijoitusuniversumiaan siten, että jatkossa sijoitetaan myös yhtiöihin, joilla on haasteita tasa-arvoasioissa tai niistä raportoimisessa, mutta joihin aktiivisesti vaikuttamalla yhtiön profiilia ja sitä kautta arvostusta voidaan parantaa.
Artikkelissa esitetyt maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset eivät ole Nordean antamia suosituksia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.