Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Äänesi menee ilmastolle

Yksittäisen sijoittajan on vaikea arvioida miten yritys ottaa ilmastoasiat huomioon toiminnassaan, ja vielä vaikeampaa hänen olisi vaikuttaa yritykseen. Sijoitusrahastoissa useiden osuudenomistajien varat yhdistyvät ja tuovat yhdessä lisää vaikutusvaltaa. Näin tätä valtaa on käytetty ilmastotyön vauhdittamiseen.

Smoke billows from stacks of industrial smokestacks.

Nordean rahastoissa Corporate Governance -tiimi pyrkii varmistamaan, että sijoituskohteita hoidetaan omistajien edun ja ennalta sovittujen hallinnointiperiaatteiden mukaisesti. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä vastuullisen sijoittamisen tiimin kanssa etenkin ilmaston, luonnon monimuotoisuuden ja ihmisoikeuksien osalta.

Pyysimme Katarina Hammaria ja Cecilia Fryklöfiä kertomaan yhteistyöstään ilmaston osalta.

 

Katarina Hammar and Cecilia Fryklöf
Head of Corporate Governance Katarina Hammar ja Head of Active Ownership Cecilia Fryklöf Nordeasta

Ilmasto mukana kautta linjan

- Corporate Governance -tiimi osallistuu omistajien edustajana yritysten nimitystoimikuntiin sekä yhtiökokouksiin ja niissä tapahtuviin äänestyksiin. Lisäksi yritysten kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua Katarina kuvaa ja jatkaa:

-  Yrityksiä, joihin rahastot sijoittavat, arvioidaan varsin laajasti esimerkiksi strategian, taloudellisen ja ei-taloudellisen -  kuten ilmastoon liittyvän -  tuloksen ja riskien, hallituksen kokoonpanon ja yrityksen palkitsemiskäytäntöjen osalta. Tarvittaessa yritysten toimintaa pyritään  kehittämään vuoropuhelulla, johon voi osallistua niin salkunhoitajia kuin vastuullisen sijoittamisen ja hallinnoinnin ammattilaisiakin.

-  Vuoropuhelua yritysten kanssa käydään usein juuri ennen yhtiökokousta tai sen jälkeen. Näin voimme kertoa yrityksille odotuksistamme, perustella äänestysaikeitamme ja toivomiamme muutoksia.  Tämä koskee myös ilmasto- ja ympäristöasioita, Katarina Hammar toteaa

Sijoittajalla on valta vaikuttaa

- Odotamme yritysten edistyvän Pariisin sopimuksen tavoitteisiin mukautumisessa, koska hallitsematon siirtymävaihe ja fyysiset riskit voivat vaikuttaa sijoituksen arvoon. Tavoitteemme on vuoropuheluiden ja äänestämisen avulla kertoa selvästi kantamme yrityksille ja tukea ilmastotoimia edistäviä osakkeenomistajien ehdotuksia. Odotamme myös merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä yhä tuottavien yritysten hallitusten kannustavan johtajia puuttumaan ilmastoriskeihin, Cecilia Fryklöf jatkaa

-  Olemme iloisia siitä, että ilmastoon ja ilmastoraportointiin liittyvien ehdotusten määrä on lisääntynyt, sillä parantamisen varaa on vielä paljon, Cecilia selittää.

- Vuonna 2023 käytimme äänioikeuttamme esimerkiksi sellaisen ehdotuksen tukemiseen, jossa maailman suurimpien öljy- ja energiayhtiöiden kuten Shellin halutaan mukauttavan myös epäsuorat päästönsä Pariisin ilmastosopimukseen, Katarina täydentää ja jatkaa: Vain se pieni osa Nordean rahastoista, joissa fossiilisten polttoaineiden politiikkaamme ei noudateta, voi sijoittaa Shellin kaltaisiin yrityksiin. Näiden sijoitusten vuoksi voimme äänestää yhtiökokouksissa, tukea  tällaisia ehdotuksia ja vaikuttaa yhtiöihin, jotta ne sitoutuisivat julkistamiinsa  ilmastotavoitteisiin.   

-Aktiivisena omistajana, keskustelemalla ja äänestämällä haluamme varmistaa, että yritykset, joihin rahastoasiakkaiden varat sijoitetaan ymmärtävät, miten tärkeää on, että ilmastoasiat ovat osa yrityksen strategiaan ja että työ niiden osalta on johdonmukaista ja läpinäkyvää, Cecilia Fryklöf toteaa ja taustoittaa

- Siksi myös seuraamme yritysten edistymistä. Esimerkiksi Toyotan yhtiökokouksessa puolsimme aloitetta, jonka tavoitteena oli tehdä näkyväksi lobbauksen ristiriitaisuus ja lisätä ilmastonmuutokseen liittyvään raportointia. Aloite ei menestynyt, mutta jo se, että asiasta äänestettiin, kiinnitti huomion autoteollisuuden mahdollisesti ristiriitaisiin lobbauskäytäntöihin.

Selkeä yhteys palkitsemiseen

Yritysten myös odotetaan pidemmällä aikavälillä kurovan kiinni tavoitteiden ja konkreettisten toimien välistä eroa.

- Jos ilmastoasioita todella pidetään yrityksen arvon kehityksen kannalta tärkeinä, pitäisi niiden olla osa myös palkitsemista. Haluamme yritysten liittävän ilmastotavoitteet tapaan, jolla ne pidemmällä aikavälillä palkitsevat johtajiaan. Aiheesta on tärkeää keskustella sellaisten yhtiöiden kanssa, joiden vaikutus on suuri – kuten vaikkapa Emerson Electricin, Schnitzer Steel Industriesin tai Air Liquiden, Katarina selittää.

– Yrityksen näkökulmasta tämä voi olla haastavaa. Puhuin hiljattain yrityksen kanssa, joka oli juuri lisännyt ESG-mittareita pitkän aikavälin kannustinohjelmaansa. Nyt mittarit on poistettava, sillä  osakkeenomistajat kyseenalaistivat mitattavan tiedon laatua. Yritys on aikoo auditoida tiedot, ja sen jälkeen liittää ne takaisin ohjelmaan.  

- Äänioikeuden käyttäminen on tärkeä osa vastuullisen sijoitustuoton luomista, ja siihen sekä rahastosijoittajamme että yritykset, joihin rahastomme sijoittavat voivat luottaa myös tulevaisuudessa, Katarina Hammar toteaa päättäväisesti.

 

 

Lisää aiheesta: Näin vaikutimme hallitusten kokoonpanoon

Board Meeting

Monimuotoisempia hallituksia yrityksiin

Vaikka tutkimustiedon mukaan monimuotoiset hallitukset luovat etuja yhtiöille, istuu hallituksissa yhä varsin yksipuolinen joukko. Näin tilannetta lähdettiin muuttamaan vuoropuhelun ja äänestyksen avulla 75 yrityksessä.

Lue lisää