Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Yhteistyötä paremman tuoton ja tulevaisuuden vuoksi

Erinomaisetkin yritykset voivat kehittyä edelleen, kun kestävyys liitetään niiden liiketoimintaan. Siksi yritykset, joihin Nordean Tähtirahastot sijoittavat, arvioidaan sekä taloudellisesta että kestävyydestä kertovasta, nk. ESG-näkökulmasta. Yritysten kanssa käydään myös jatkuvaa, pitkäaikaista vuoropuhelua. Näin yhteistyö on sujunut televiestintäjätti Nokian kanssa.

Äiti ja poika matkapuhelimella

1800-luvulla Nokianvirran varteen perustettu sellua valmistava Nokia on käynyt läpi massiivisen muutoksen yhdeksi maailman johtavaksi televiestintäyhtiöiksi.

Nykyisin noin 130 maassa toimiva tieto- ja viestintätekniikkayhtiö on yksi Suomen suurimmista yrityksistä ja tarjoaa mobiiliverkkoja, infrastruktuuria, pilvi- ja verkkopalveluja sekä innovatiivista teknologiaa ympäri maailman.

Kuten kaikkien yritysten myös Nokian liiketoiminta sisältää sekä mahdollisuuksia että riskejä. Osaa niistä voidaan seurata historiallisin tunnusluvuin, osa tapahtuu parhaillaan ja osaa voidaan vasta arvioida tulevaisuuden ennusteissa ja tavoitteissa.

Talouden ja yhteiskunnan yhdistelmä kiinnostaa

Yksi tapa kartoittaa yrityksen tulevaisuuden näkymiä on täydentää sen talouden arviointia kestävyyteen liittyvillä tiedoilla.

Sijoittajat tarkastelevat yleensä yritysten tapaa hoitaa yritysvastuuta arvioimalla sekä yrityksen toimialaa että itse yritystä niille olennaisten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien nk. ESG-tekijöiden (englanniksi environmental, social and governance) kautta.

Arviointi tehdään ennen kaikkea siksi, että ammattitaitoisesti analysoitu ESG-tieto laajentaa sijoittajan ymmärrystä yrityksen mahdollisuuksista ja siihen kohdistuvista riskeistä tulevaisuudessa. Sijoittajalle tieto on tärkeää, koska se voi vaikuttaa myös yrityksen osakkeesta odotettavissa olevaan tuottoon.

Televiestintäyhtiöillä on varaa parantaa

Kuulaksemme lisää siitä, millaiset kestävyyden osa-alueet kiinnostavat televiestintäalaa ja Nokian kaltaisia yhtiöitä arvioivia sijoittajia, haastattelimme Nordea Asset Managementissa ESG-analyysejä tekevää Quentin Hutteauta.

Quentin, mikä tekee televiestinnästä kestävyysmielessä kiinnostavan toimialan?

-Monet asiat. Ala on todella tärkeässä asemassa digitaalisen tasa-arvoisuuden rakentamisessa ja päästöjen vähentämisessä. Sitä tarvitaan myös tuottavuuden parantamiseen sekä teknologian väärinkäytöksiltä suojautumiseen. 

Televiestinnän avulla ihmiset voivat käyttää välttämättömiä tietoja kuten terveystietoja tai työllistymiseen ja koulutukseen liittyviä palveluja. Näin ala auttaa ihmisiä toimimaan osana yhteiskuntaa.

Televiestinnän ansiosta yritykset ja ihmiset voivat pitää yhteyttä jopa epävarmoina aikoina kuten pandemia- tai sotatilanteessa. Virtuaaliyhteyksin yritykset voivat myös parantaa energiatehokkuuttaan ja pienentää päästöjään, mikä auttaa niitä mukauttamaan toimintaansa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja meitä kaikkia säästymään ilmastonmuutoksen pahimmilta vaikutuksilta. 

Millaisiin vastuullisuustekijöihin televiestintäyhtiön kannattaisi mielestäsi keskittyä?

-Alalla voidaan tehdä vielä paljon ilmastonmuutoksen, materiaalien ja energiatehokkuuden osalta. Omien päästöjensä lisäksi yritykset voivat vaikuttaa alihankkijoidensa aiheuttamiin päästöihin. Kansainväliset yhtiöt kuten Nokia luultavasti kohtaavat kehittyvissä yhteisöissä talouskasvua ja yhteiskunnan kehitystä jarruttavaa lahjontaa ja epäeettistä toimintaa.  

Sijoittajille on tärkeää, että yritykset toimivat läpinäkyvämmin ja eettisesti, eikä lahjontaa tai muita väärinkäytöksiä suvaita.

Jos yritys ei  tässä onnistu, sen maine voi kärsiä  tai sille voi aiheutua tarpeettomia kuluja. Väärinkäytökset voivat jopa vaikuttaa yrityksen toimilupaan.

ESG-analyytikko Quentin Hutteau
Televiestintäalalla voidaan tehdä vielä paljon ilmastonmuutoksen, materiaalien ja energiatehokkuuden osalta. 

ESG-Analyytikko Quentin Hutteau

Pitkäaikaista keskustelua Nokian kanssa

Nokia on yksi palkitun Nordea Suomalaiset Tähdet sekä Nordean Pohjoismaiset Tähdet rahaston sijoituksista. Tähtirahastot sijoittavat yrityksiin, joille yritysvastuutekijät ovat tärkeitä, ja tähän mennessä Nokian toiminta on ollut erinomaista.

Miten yhteistyö Nokian kanssa on viimeisen 12 kuukauden aikana sujunut?

-Keskustelemme säännöllisesti sekä yhtiön ylimmän johdon että Nokian puolesta yritysvastuuasioita hoitavan kolmannen osapuolen kanssa.

Viime vuonna tapasimme yhtiön edustajia ensimmäisellä neljänneksellä sen jälkeen kun mediassa kerrottiin sen kilpailijan Ericssonin sekaantuneen lahjontaan Irakissa. Halusimme siksi keskustella tarkemmin Nokian liiketoiminnan eettisestä puolesta ja siitä, miten yhtiössä varmistetaan, että sen ohjeistusta noudatetaan.

Osallistuimme myös Nokian vastuullisuuden arviointiin,  keskustelimme yhtiön hallintomallista, ihmisoikeuskäytäntöjen arvioinnista ja yhtiön ilmastotoimista.  

Vuoden viimeisellä kvartaalilla taas tapasimme ylintä johtoa yhtiön hallintotapaa ja yritysvastuuta esittelevässä tapaamisessa. Samalla tutustuimme yhtiön uuteen ESG-strategiaan ja annoimme yhtiölle siitä palautetta.

Miltä Nokia vastuullisuusmielessä näyttää ja missä se voisi vielä parantaa?

- Nokian toiminta on yhä erinomaista. Sen tuotteet, ratkaisut ja palvelut vaikuttavat myönteisesti ilmastoon ja yhteiskuntaan ja on hyvä, että yhtiö on keskittynyt liiketoiminnasta aiheutuvien haittojen minimoimiseen ja myönteisten vaikutusten lisäämiseen.  

Yhtiön uudessa ESG-strategiassa halutaan ottaa kestävyys olennaiseksi osaksi kehitystyötä ja liiketoiminnassa tehtäviä päätöksiä, mikä on mielestämme kattava ja harkittu tapa.

Strategisten tavoitteiden saavuttamiseen on toki vielä matkaa, ja siksi olemme antaneet yhtiölle palautetta mm. siitä, miten toivomme sen raportoivan päätösten vaikutuksista kassavirtaan  ja edistymisestä kierrätyksessä.

Horisontissa vieläkin parempaa

Miten vuoropuhelu Nokian kanssa jatkuu?

- Jatkamme säännöllistä keskustelua, kerromme toiveistamme, seuraamme yhtiön edistymistä ja annamme palautetta.

Ilmaston osalta yhtiö on kirkastanut kasvihuonekaasupäästöihin liittyviä tavoitteitaan vuosille 2019 – 2030.  Yhtiön tavoitteet ovat nyt linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa ja niillä on Science-Based Targets - yhteisön hyväksyntä. 

Nokia haluaa olla ilmastoneutraali viimeistään vuonna 2040 ja organisoi nyt alihankintaansa sen mukaisesti. Seuraamme tämän toteutumista. 

Vaikka Nokiassa ohjeistuksia on tähän mennessä noudatettu erittäin hyvin, rohkaisemme edelleen  yhtiötä sisällyttämään kilpailijoiden tapaan sekä eettisiä että ohjeistukseen liittyviä mittareita johdon palkitsemiseen. Keskustelemme myös mahdollisuudesta kertoa sidosryhmille tarkemmin nykykäytännöistä.

Ihmisoikeuksien osalta olemme keskustelleet tutkimuksesta ja selvitystyöstä alihankintaketjuissa sekä pyytäneet lisätietoa yhtiön liiketoiminnasta riskialttiilla markkinoilla. Haluamme auttaa yhtiötä noudattamaan alan parhaita käytäntöjä ja kertomaan työstään tehokkaasti.

- Nokia on sekä tuotto- että vastuullisuusmielessä kiinnostava yhtiö ja sillä on mahdollisuus tulla vieläkin paremmaksi, Quentin Hutteau päättää.

Lue aiempia artikkeleita aiheesta

Alla olevasta linkistä löydät aiemmin julkaistuja artikkeleitamme.

Etsi artikkelit

Haluatko sijoittaa Suomalaisiin Tähtiin?

1. Kirjaudu alta Nordean verkkopankkiin
2. Lisää summa Osta-sarakkeeseen

Kirjaudu verkkopankkiin
Artikkelissa mainittujen rahastojen viralliset nimet ovat Sijoitusrahasto Nordea Suomalaiset Tähdet sekä Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund. Ensimmäistä hallinnoi Suomeen rekisteröity Nordea Funds Oy ja jälkimmäistä Luxemburgiin rekisteröity Nordea Investment Funds S.A. Jutussa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset ovat yleistä tietoa, eikä suositus ostaa tai myydä mitään sijoitusinstrumenttia. Keskustele sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.