Normbaseret screening af virksomheder

Vi anvender normbaseret screening til at identificere virksomheder, der angiveligt er indblandet i brud på internationale love og normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt bekæmpelse af korruption. Hvis den normbaserede screening viser, at en virksomhed angiveligt har brudt love eller normer, foretager vi en intern vurdering af virksomheden og omstændighederne. Derefter vil vi typisk enten gå i dialog med virksomheden, sætte den i karantæne (hvilket betyder, at fondene indtil videre kan beholde deres investeringer i virksomheden, men ikke øge dem) eller udelukke virksomheden. 

Du kan læse mere i vores Responsible Investment Policy her:

Se politikker

Udelukkelse af virksomheder 

Vores fonde udelukker virksomheder, der er indblandet i alvorlige brud på internationale normer, og hvor vi vurderer, at dialog er umulig eller udsigtsløs. Vi udelukker fx virksomheder, der producerer såkaldte kontroversielle våben som klyngebomber, antipersonelminer og atomvåben. Vores fonde investerer heller ikke i virksomheder, der henter mere end 10 pct. af deres omsætning fra termisk kul, og de udelukker virksomheder, der udvinder fossile brændstoffer fra oliesand eller ved arktisk boring.

Se eksklusionsliste

Analyse af negative bæredygtighedsfaktorer i vores investeringsbeslutninger

Den miljømæssige og sociale indvirkning af aktiviteterne i de virksomheder, som vores fonde investerer i, vurderes løbende baseret på vores generelle proces for integration af investeringsbeslutningernes vigtigste negative indvirkninger (”principal adverse impacts”, PAI) på bæredygtighedsfaktorer. Hvis virksomheder vurderes at have en negativ effekt målt på en eller flere PAI-indikatorer, analyseres de yderligere. Denne analyse kan føre til en anbefaling om handling.

Du kan læse mere i vores erklæring om hensyntagen til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i Principal Adverse Impact her:

Se politikker

Minimumsandel af bæredygtige investeringer

Mange af vores fonde investerer delvist i bæredygtige investeringer, det vil sige i virksomheder og udstedere, der er involveret i aktiviteter, som bidrager til et miljømæssigt eller socialt mål som beskrevet i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og/eller EU's taksonomi, uden at det samtidig skader andre miljømæssige eller sociale mål væsentligt. En fonds andel af bæredygtige investeringer kan være overvejende (hovedsagelig for artikel 9-fonde) eller kan udgøre en del af fondens investeringer (hovedsagligt artikel 8-fonde).

Læs mere om bæredygtige investeringer her

 

Fossil Fuel
En stor og stigende andel af vores fonde er underlagt vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy eller PAFF).

Aktivt ejerskab og dialog 

Som aktive ejere forsøger vi via forskellige tiltag at påvirke de virksomheder, vi investerer i, til at forbedre deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige praksis og til at træffe mere langsigtede beslutninger. Således deltager og stemmer vi på generalforsamlinger, går i dialog med virksomheder og bidrager til udarbejdelse af standarder og registrering af beslutninger mv. Du kan læse mere om vores aktiviteter som aktive ejere i vores Responsible Investment Policy her: 

Se politikker

Politik for fossile brændstoffer

En stor og stigende andel af vores fonde er underlagt vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy eller PAFF). Politikken udelukker virksomheder, der producerer eller distribuerer fossile brændstoffer eller leverer serviceydelser i forbindelse hermed, hvis de ikke har en klar strategi for tilpasning af deres udledning i overensstemmelse med målene i Paris-aftalen. Fonde, hvor PAFF ikke er implementeret som et decideret udelukkelseskriterie, anvender politikken som rettesnor i dialogen med virksomheder. Kriterierne i PAFF danner også grundlag for prioriteringen af vores top-down tematiske engagement med virksomhederne. Du finder vores Fossil Fuel Policy sammen med vores øvrige politikker her:

Se politikker

Stars-fondene

For Stars-fondene anvender vi vores eget ESG-rating system og særlige analyser udarbejdet af vores team for ansvarlige investeringer og finansielle analytikere i Nordea Asset Management. Stars-fondene fokuserer på at udvælge virksomheder med sunde fundamentaløkonomiske forhold og en høj ESG-rating (mindst B eller B+ på en skala fra A til C). På grundlag af Sustainability Accounting Standards Boards (SASB) oversigt over de vigtigste ESG-emner for de enkelte industrisektorer omfatter analysen af de enkelte virksomheder en udvidet due diligence-analyse af væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici for virksomheden og en vurdering af, hvordan virksomheden håndterer de identificerede ESG-risici. Herudover omfatter analysen en vurdering af hver virksomheds forretningsmodel i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDGs), da fondene primært søger at investere i virksomheder, hvis aktiviteter har en nettopositiv eller neutral snarere end en nettonegativ effekt i forhold til at nå verdensmålene. Virksomhedernes ESG-score revurderes regelmæssigt og mindst en gang om året, eller hvis en relevant positiv eller negativ hændelse medfører en ny vurdering. ESG-modellen til beregning af virksomhedernes ESG-score bygger på data fra flere forskellige eksterne kilder.

Mød vores Stars-fonde

man-carrying-a-solar-panel
I vores aktiefonde med ESG-strategi fravælger vi virksomheder med en lav ESG-score i henhold til enten MSCI eller vores eget scoringssystem.

Tematiske strategier

Vores tematiske ESG-fonde anvender egne metoder til at finde virksomheder, der kan forventes at bidrage til eller få gavn af det givne ESG-tema. Vores dybdegående analyser vil ofte afdække investeringsmuligheder i virksomheder med aktiviteter på områder, som ikke umiddelbart forbindes med fondens tema. For eksempel investerer fonden Klima og Miljø bredt og inkluderer virksomheder udenfor traditionelle områder som vedvarende energi og beslægtede sektorer, som normalt forbindes med bekæmpelse af eller tilpasning til klimaforandringer. 

Strategi for balancerede fonde baseret på Nordeas koncept for Bæredygtigt Valg

Vores balancerede fonde med bæredygtigt fokus, Bæredygtig Basis, investerer hovedsageligt i andre fonde, der ligger indenfor rammerne af Nordeas koncept for Bæredygtigt Valg. Disse fonde har højere krav til integration af ESG-risici. Bæredygtig Basis kan også foretage direkte investeringer i virksomheder, der er udvalgt ud fra de samme kriterier som fondene.

Aktiefonde med ESG-strategi

I vores aktiefonde med ESG-strategi fravælger vi virksomheder med en lav ESG-score i henhold til enten MSCI eller vores eget scoringssystem. Fondene arbejder også med sektorbaseret udelukkelse. Således investerer fondene ikke i virksomheder, der henter over 5 pct. af deres omsætning fra aktiviteter indenfor områder som alkohol, kulminedrift, spil, militærudstyr, pornografi og tobak. Der gælder endvidere en generel regel om, at den enkelte fonds samlede CO2-aftryk skal være mindst 25 pct. lavere end CO2-aftrykket for fondens benchmarkindeks. 

Obligationsfonde med ESG-strategi

Vores obligationsfonde med ESG-strategi investerer i både statsobligationer og virksomhedsobligationer med forskellige risikoniveauer. En stor del af obligationerne er statsobligationer udstedt af lande i euroområdet, som ifølge de fleste analyseinstitutter har en generelt høj ESG-score. Det betyder, at de har høje standarder for miljøhensyn og socialt ansvar og godt fungerende ledelsesstrukturer og retssystemer. Men hvis et land i euroområdet bliver underlagt internationale sanktioner eller bryder internationale konventioner, vil landets statsobligationer blive udelukket fra fondene. 

Fondene investerer også i virksomhedsobligationer. Alle udstedere af virksomhedsobligationer vurderes ud fra deres bæredygtighedsrisici. Denne vurdering foretages af vores team for ansvarlige investeringer i samarbejde med forvalterne af den enkelte fond. Ligesom i aktiefondene med et bæredygtigt fokus anvender vi en kombination af kvantitativ og kvalitativ analyse. Hjørnestenen i investeringsprocessen er aktivt ejerskab, og arbejdet er det samme som det, vi udfører som aktive ejere af aktier.

Sektorscreening og andre udelukkelseskriterier/begrænsninger

Udelukkelse er en måde til at begrænse fondenes beholdninger i visse sektorer eller aktiviteter, der kan anses for at være skadelige for miljøet og/eller samfundet som helhed. Ved hjælp af sektorscreening vurderer vi, i hvilket omfang en virksomhed er involveret i specifikke aktiviteter. Her ser vi på den andel af omsætningen, som de pågældende aktiviteter tegner sig for. Sektorbaseret udelukkelse sker som resultat af screeninger, der udføres af udvalgte dataudbydere på grundlag af deres data og metoder. Forskellige filtre kan anvendes, herunder fx etiske filtre, der screener for aktiviteter indenfor tobak, alkohol, spil, pornografi mv. Visse fonde har også mål eller begrænsninger for CO2-aftryk/CO2-udledning sammenlignet med benchmarkindekset eller minimumskrav til ESG-scoren. De kan også anvende andre eksklusionslister som fx den såkaldte NBIM-liste (som anvendes af den norske oliefond Statens Pensjonsfond utland) eller ”Carbon Underground 200”-listen.

Anvendelse og styring af ESG-data 

Vores fonde har tilsammen et meget bredt investeringsunivers. For at kunne dække det anvender vi udover vores egne analyser og vores ESG-scoringssystem også ESG-data fra en række eksterne udbydere. Vi vurderer løbende kvaliteten af alle interne og eksterne data, herunder om nye dataudbydere kan forbedre vores analyser og modeller. Alle dataudbydere skal opfylde kravene i Nordeas etiske retningslinjer for leverandører. Inden vi vælger en dataudbyder som leverandør, foretager vi en grundig markedsundersøgelse, hvor vi vurderer de enkelte udbydere. Her ser vi bl.a. på datakvalitet, dækning, sikkerhed, metoder, pris, pålidelighed og mulige interessekonflikter.