ÅOP beregnes ud fra en investeringshorisont på syv år og afspejler således de årlige omkostninger i procent ved at eje et givet investeringsbevis i syv år. I forbindelse med køb af investeringsbeviser, skal banken oplyse dig om ÅOP og eventuel formidlingsprovision.

ÅOP samler følgende fire omkostningselementer i ét nøgletal: løbende omkostninger, direkte handelsomkostninger, maksimalt emissionstillæg (engangsomkostning fordelt over syv år) og maksimalt indløsningsfradrag (ligeledes engangsomkostning fordelt over syv år).

Find ÅOP på din fond

woman-kayaking-in-fjord-in-norway

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne dækker blandt andet foreningens udgifter til lønninger, it, husleje, depotgebyr samt formidlingsprovision til distributøren. Formidlingsprovisionen dækker udgifter til distribution og rådgivning – herunder uddannelse af rådgivere og specialister. Den sikrer således, at alle investorer, uanset størrelsen af deres investeringer, har adgang til kvalificeret rådgivning om deres investeringer i Nordea Invest.

Direkte og indirekte handelsomkostninger

Handelsomkostninger går til foreningens løbende udgifter til køb og salg af værdipapirer, fx danske aktier i Nordea Invest Danmark. De indirekte handelsomkostninger er de forventede indirekte handelsomkostninger ved den løbende pleje af fondens formue. Disse opstår bl.a., når der er en forskel mellem købs- og salgsprisen på de værdipapirer, som fonden køber og sælger. De indirekte handelsomkostninger vises i procent af fondens formue.

Maksimalt emissionstillæg

Det maksimale emissionstillæg er et tillæg, foreningen opkræver, når der udstedes nye investeringsbeviser til nye investorer. Når nye investorer kommer til, skal foreningen ud og købe flere værdipapirer, og udgifterne hertil dækkes af køberne af beviserne ved, at de betaler en kurs, der ligger lidt over indre værdi (den regnskabsmæssige værdi). Børskursen er den aktuelle kurs, afdelingen handles til. Er børskursen over den indre værdi, er afdelingen i emission.

Maksimalt indløsningsfradrag

Det maksimale indløsningsfradrag er en omkostning, som investoren betaler ved salg af sine andele. Indløsningsfradraget bliver brugt til at betale de handelsomkostninger, der er forbundet med salg af værdipapirer i forbindelse med investors udtræden af afdelingen. Emissionstillægget og indløsningsfradraget sikrer, at de eksisterende investorer i foreningen ikke påvirkes af hverken til- eller afgang i foreningen.

Øvrige omkostninger

Når du køber og sælger investeringsbeviser, betaler du kurtage (ikke en del af ÅOP) til den bank, du handler igennem. Kurtagen varierer fra pengeinstitut til pengeinstitut og beregnes normalt ud fra kursværdien. Du betaler som regel en minimumskurtage (denne er ofte mindre, hvis du handler online). Nordea Bank opkræver ikke minimumskurtage, når du køber andele i investeringsforeningen Nordea Invest.

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies

Sådan sikrer vi et konkurrencedygtigt forhold mellem pris og kvalitet

Se filmen og bliv klogere – på bare ét minut.