Investeringsforeningen Nordea Invest

Investeringsforeningen Nordea Invest henvender sig til investorer, der investerer for frie midler og via pensionsordninger. Andele i foreningens fonde kan erhverves via Nordeas mobil- eller netbank samt egen rådgiver medmindre andet er angivet.

Værdipapirfonden Nordea Invest

De fleste fonde i Værdipapirfonden Nordea Invest indgår som elementer i porteføljeplejeaftaler hos Nordea Bank Abp og kan derfor kun erhverves af investorer, der har indgået en sådan aftale. Undtagelsen herfra er dog Bæredygtig Basis 2-5 KL 1, der kan købes uden en porteføljeplejeaftale.

Private Banking Privat/Erhverv

Værdipapirfonden Nordea Invest FF

Værdipapirfonden Nordea Invest FF henvender sig alene til investorer, der har indgået en aftale med Nordea Bank Abp omkring digital investeringsrådgivning (Nora) eller anden aftale, som Nordea Bank Abp måtte finde relevant, og må alene erhverves som en del af disse aftaler. Læs mere om den digitale rådgiver Nora her.

Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig

Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig henvender sig alene til almene boligorganisationer samt selvejende institutioner, som indeholder almene ældreboliger eller almene ungdomsboliger, som defineret i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. Køb og salg kan ekspederes gennem Nordea Bank, Client Relations DK eller gennem pengeinstitutter og børsmæglerselskaber efter forudgående godkendelse af Nordea Bank, Client Relations DK.

Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune henvender sig primært til danske kommuner og danske regioner. Køb og salg kan ekspederes gennem Nordea Bank, Client Relations DK eller gennem pengeinstitutter og børsmæglerselskaber efter forudgående godkendelse af Nordea Bank, Client Relations DK.

Investeringsforeningen Nordea Invest Engros

Investeringsforeningen Nordea Invest Engros henvender sig alene til professionelle investorer, der har indgået en aftale med Nordea Investment Management AB, og andele i foreningen må alene erhverves som en del af denne aftale.

Dagens Kurser
Følg dagens kurser Foreningens fonde er børsnoterede og dagens kurser fra Nasdaq kan følges her.

Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.