Investeringspolitik

I Investeringsforeningen Nordea Invest arbejder vi for at sikre det bedst mulige afkast efter omkostninger til investorerne, samtidig med at vi tager hensyn til ansvarlighed i investeringerne, herunder miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse (samlet kaldet ESG). Det gælder både for vores aktivt og passivt forvaltede afdelinger. Det er i den forbindelse afgørende, at vælge den rigtige forvalter og investeringsproces til den enkelte afdeling samt løbende at følge op på de opnåede investeringsresultater.

Politikker for samfundsansvar

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har besluttet, i det omfang det er foreneligt med varetagelsen af investorernes interesser, at følge Nordea Asset Managements politik for samfundsansvar og de beslutninger, der træffes i Nordea Asset Managements komité for ansvarlige investeringer.

Investeringsforeningen Nordea Invest har tilsluttet sig FN’s principper for ansvarlige investeringer, Principles for Responsible Investments (PRI). Investeringsforeningen Nordea Invest søger derfor at integrere ESG-faktorer i sine investeringsanalyser, i valget af investeringer og i udøvelsen af aktivt ejerskab. Investeringsforeningen Nordea Invest baserer endvidere sin politik for ansvarlige investeringer på internationale konventioner og normer, herunder:

  • FN’s Global Compact-principper
  • OECD’s principper for god selskabsledelse
  • OECD’s vejledning for multinationale selskaber
  • FN’s menneskerettighedserklæring
  • FN’s vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder, børns rettigheder og erhvervsdeltagelse
  • ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder
  • Rio-deklarationen om miljø og udvikling
  • FN’s konvention for antikorruption
  • Konventionen for klyngebomber

Investeringsforeningen Nordea Invest er omfattet af EU’s direktiv for aktionærrettigheder, som er implementeret i dansk lovgivning. I overensstemmelse hermed kan Nordea Invests politik for aktivt ejerskab findes på nordeainvest.dk, hvor det også offentliggøres, hvordan der er stemt på generalforsamlinger.

Investeringsforeningen Nordea Invest lever op til The Montréal Carbon Pledge, der er et initiativ lanceret af samarbejdet omkring PRI i 2014. Det betyder, at Investeringsforeningen Nordea Invest løbende måler og offentliggør CO2 fodaftrykket på de administrerede investeringsporteføljer. Endvidere måles og offentliggøres CO2 fodaftrykket for afdelingens benchmark, hvor et sådant anvendes. Det giver investorerne en mulighed for at udvælge og sammensætte investeringer under hensyntagen til CO2  belastningen og derved medvirke til at reducere klimapåvirkningen af investeringerne.

Afdelingen Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL har særligt fokus på et lavt CO2 fodaftryk. Afdelingen Nordea Invest Klima og Miljø KL investerer i selskaber, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter til forbedring af klima og miljø, men som ikke nødvendigvis i sig selv har et lavt CO2 fodaftryk.

Strand
Investeringsforeningen Nordea Invest baserer sin politik for ansvarlige investeringer på en række internationale konventioner og normer.

Anvendelse af ESG-faktorer

Investeringerne i Nordea Invests afdelinger er genstand for en såkaldt normbaseret screening foretaget af samarbejdspartneren ISS-Ethix. Det betyder, at der screenes for at identificere selskabernes eventuelle brud på international lov, normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og korruption.

Hvis et selskab identificeres som normbryder iværksættes en vurdering af selskabet og hændelsen. Vurderingen involverer en verifikation af selskabets involvering i hændelsen, samt en analyse af selskabets ESG-performance som helhed og de finansielle følger af hændelsen. Sagen fremlægges for Nordeas Asset Managements komité for ansvarlige investeringer, som beslutter hvilke selskaber, der skal indledes en dialog med, og som følger fremdriften i sagen. Hvis et selskab viser sig ikke at have vilje eller evne til at ændre den normbrydende adfærd, eller underperformer med hensyn til ESG, kan komitéen for ansvarlige investeringer beslutte at sætte selskabet i karantæne (dvs. at der ikke kan købes yderligere værdipapirer udstedt af dette), eller  helt at sælge aktierne i selskabet. I forbindelse med dialog med konkrete selskaber anses samarbejde med andre investorer for at være en vigtig del af arbejdet med at opnå indflydelse.

Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har fastlagt en politik for udøvelse af stemmerettigheder for at sikre, at disse udøves til fordel for Investeringsforeningen Nordea Invests investeringer. Der stemmes i overensstemmelse med politikken, den enkelte afdelings investeringsmål, investeringsstrategi og de til enhver tid gældende ”Corporate Governance Principles”, der er godkendt af foreningens bestyrelse.

ISS Proxy Voting Services bruges som samarbejdspartner i forbindelse med stemmeafgivelse.

Indflydelse udøves endvidere gennem deltagelse i nomineringskomiteer og generalforsamlinger samt gennem dialog med selskaberne.

Træarbejde
Investeringsforeningen Nordea Invest måler og offentliggør løbende CO2-fodaftrykket på de administrerede investeringsporteføljer. Endvidere måles og offentliggøres CO2-fodaftrykket for afdelingens benchmark, hvor et sådant anvendes.

Screening i afdelinger med særlig fokus på ESG

I en række af Investeringsforeningen Nordea Invests afdelinger investeres i selskaber med særlig fokus på ESG-forhold. Disse afdelinger benævnes ”Stars”. I Stars-afdelingerne anvendes et yderligere niveau for analyse, der varetages af Nordeas team for ansvarlige investeringer, og sigter mod at skabe et godt afkast på lang sigt ved at søge at finde de mest bæredygtige selskaber inden for en branche. I praksis rangordnes de analyserede selskaber og tildeles ESG ratingen A, A-, B+, B, B- eller C.

Et selskab med ESG ratingen A anses for at have en stærk selskabsledelse, der adresserer ESG-udfordringer på grundlag af klare retningslinjer og metoder, og for at have fokus på at udnytte de forretningsmæssige muligheder i dette. Der fortages en vurdering af, om et selskab har en langtidsholdbar forretningsmodel, og dette bedømmes blandt andet ved at sammenholde med FNs verdensmål (SDG – Sustainable Development Goals).

Et selskab med ESG ratingen B anses for at være i færd med at udvikle sin selskabsledelse og for at være engageret i ESG spørgsmål. Selskabet anses for at være bevidst om sine udfordringer på området, for at håndtere dem delvist tilfredsstillende og for at give information om udviklingen mindst en gang om året.

Et selskab med ratingen C anses for at have manglende ledelsesmæssigt engagement i ESG spørgsmål, for ikke at have gennemført en tilfredsstillende afdækning af ESG risici og for ikke at håndtere sine største udfordringer på området.

For at kunne indgå i en Stars-fond skal et selskab mindst have ESG ratingen B+. For afdelingen Emerging Stars er kravet en rating på mindst B.

I afdelinger med etisk fokus foretages en negativ screening på grundlag af data fra ISS-Ethix, og der investeres herunder ikke i selskaber med mere end 5 pct. af omsætningen relateret til våben, militærudstyr, pornografi, alkohol, tobak eller spil.

Væsentlige risici i forhold til de anvendte politikker for samfundsansvar

Investeringsforeningen Nordea Invest baserer sin politik for ansvarlige investeringer på en række internationale konventioner og normer. Hvis der ikke foretages korrekt identifikation (på grundlag af normbaseret screening) af selskaber, der overtræder disse konventioner eller normer, kan det være forbundet med finansiel eller omdømmemæssig risiko.

Risici for negativ samfundsmæssig påvirkning, herunder på miljø, klima, arbejdstagerrettigheder og medarbejderforhold, reduceres gennem bl.a. den ovenfor beskrevne normbaserede screening samt den aktive stillingtagen i komitéen for ansvarlige investeringer, der kan føre til, at der indledes en dialog med henblik på at påvirke et givent selskabs adfærd, at det sættes i karantæne, dvs. at der ikke kan investeres yderligere i selskabet, eller at der foretages en eksklusion med deraf følgende frasalg.

Kvinde med kaffe. Eller te. Eller måske kakao – eller noget andet varmt? Det kan også være noget koldt. Eller noget derimellem.
Nordea Invest screener selskaber for at identificere deres eventuelle brud på international lov, normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og korruption.

Ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer

På nordeainvest.dk oplyses CO2 aftrykket af den enkelte afdelings investeringer, opgjort på månedlig basis, sammenlignet med CO2 aftrykket af afdelingens benchmark.

Resultater af arbejdet med samfundsansvar i regnskabsåret 2022

I 2022 blev følgende selskaber fjernet fra listen med åbne normbaserede dialoger:

Bayer Corp – Fjernet på baggrund af, at Bayer er begyndt at udvikle alternative produkter, der ikke har den samme negative påvirkning på bier og biodiversiteten.

Freeport-McMoRan Inc – Fjernet på baggrund af at Freeport-McMoRan Inc har haft fremskridt med i dialogen dialog med påvirkede lokalbefolkninger og blevet mere transparent i forhold til virksomhedens arbejde med menneskerettigheder

Grupo Mexico – Fjernet på baggrund af, at et kontroversielt mineprojekt ser ud til at være standset på ubestemt tid. Den peruvianske finansminister har udtalt, at man ikke vil gå videre med projektet.

Petroleo Brasileiro SA – Fjernet på baggrund af, at selskabet har lavet væsentlige forbedringer i forhold til god selskabsledelse (corporate governance). Nordea er stadig i dialog med selskabet om dets klimapolitik og er lead investor på en dialog med selskabet gennem Climate Action 100+.

PG&E Corp – Fjern på baggrund af, at selskabet arbejder sammen med staten Californien om opdatering af dets infrastruktur og har lavet forbedringer til sikring af, at der ikke kommer flere skovbrande. 

To selskaber, der har været dialog med i 2022, er blevet overført til listen med ekskluderede selskaber:

Marathon Petroleum – Det blev besluttet at ekskludere selskabet for dets involvering i Dakota Access Pipeline. Projektet er blevet kritiseret for ikke at hvile på et fyldestgørende social- og miljøpåvirkningsstudie.

Glencore –  Det blev besluttet at ekskludere selskabet for flere normbaserede overtrædelser. Selskabet bliver undersøgt for korruption i flere lande og er i konflikt med den oprindelige befolkning i forbindelse med en udvidelse af en termisk kulmine i Colombia.

Forventninger

Antallet af åbne dialoger forventes ved udgangen af 2023 at ligge på samme niveau som ved udgangen af 2022.