Af:
Annika Hagstedt

Aktivt ejerskab: Pres fra investorerne – nej tak til flere kulkraftværker

I 2020 tog Nordea Asset Managements team for ansvarlige investeringer initiativ til et samarbejde mellem 24 professionelle investorer med en samlet kapital under forvaltning på 4,8 billioner euro om at opfordre virksomheder tilknyttet opførelsen af kulkraftværket Vung Ang 2 i Vietnam til at trække sig fra projektet og forpligte sig til ikke at involvere sig i fremtidige kulkraftprojekter. Læs historien om, hvordan aktivt ejerskab kan gøre en forskel.

coal power plant

Nordea Asset Management har som målsætning at reducere CO2-aftrykket fra sin investeringsportefølje til en nettonuludledning i 2050. Delmålet er en halvering i 2030. Skal det lykkes at nå målene, kræver det hårdt arbejde og en aktiv dialog med virksomhederne for at sikre en omstilling i tråd med Paris-aftalen.

- For at nå vores mål arbejder vi aktivt med virksomhederne i udsatte sektorer, for at sikre at de fastsætter ambitiøse mål for en omstilling i det tempo, som kræves for at skabe en CO2-neutral verden senest i 2050. En udfasning af kul i energisektoren er et meget vigtigt skridt på vejen til at nå målene i Paris-aftalen. Ikke desto mindre er over 1.000 nye kulkraftværker under opførelse eller på tegnebrættet verden over. Det er en udvikling, som går stik mod de globale mål. Samtidig er vores bestræbelser på at begrænse opførelsen af nye kulkraftværker helt i tråd med vores målsætning om at mindske vores fondes CO2-aftryk, siger Elin Noring fra Nordeas team for ansvarlige investeringer.

Elin Noring

Elin Noring

Analytiker, Nordeas team for ansvarlige investeringer

Elin arbejder som ESG-analytiker i Nordeas team for ansvarlige investeringer. Hun har især fokus på at drive dialogen med virksomheder, som indgår i fondenes porteføljer.

- Vi valgte at fokusere på Vung Ang 2 af to grunde. Dels var vi allerede i kontakt med flere af de involverede virksomheder, dels spiller flere af virksomhederne tilknyttet Vung Ang 2 en stor rolle i udvidelsen af kulkraft globalt.  Men vi var også godt klar over, at vi for at opnå større gennemslagskraft i dialogen med virksomhederne måtte have flere professionelle investorer med på vognen, fortsætter Elin.

Nordea samlede derfor et konsortium af yderligere 24 professionelle investorer, som tilsammen har en kapital under forvaltning på over 4,8 billioner euro. Sammen opfordrede de virksomheder, som ejer, bygger eller finansierer Vung Ang 2, til at trække sig ud af projektet og afstå fra at involvere sig i nye kulkraftprojekter globalt.

I den periode, vi har været i dialog med virksomhederne, har flere af dem, der er tilknyttet Vung Ang 2-projektet, taget skridt til at begrænse deres involvering i kulindustrien. Her er et par eksempler:

- De resultater, vi har skabt med dette initiativ, er et godt eksempel på de store fordele, der kan opnås ved at investere i fonde. Ved at vælge aktivt forvaltede fonde kan man som investor via vores arbejde være med til at påvirke og støtte virksomhederne i den klimaomstilling, som er en væsentlig forudsætning for, at verden når målene i Paris-aftalen, siger Katarina Hammar, som leder det team i Nordea, der arbejder med aktivt ejerskab.

Vung Ang 1 er det første kulkraftværk, der blev bygget samme sted i Vietnam. Det har allerede haft stor påvirkning på omgivelserne. For eksempel har lokale repræsentanter påvist, at forureningen fra kulkraftværket har påvirket sundheden i området negativt. Og Elin frygter, at flere kulkraftværker vil belaste miljøet og sundhedstilstanden i området yderligere. Elin ser også vigtige økonomiske fordele ved at vælge alternative energikilder i stedet for kul, hvilket hun også har påpeget overfor de involverede virksomheder.

- For eksempel viser en rapport fra Carbon Tracker fra 2019, at omkostningerne ved at bruge vedvarende energi i Vietnam allerede i 2022 vil være lavere end driftsomkostningerne i kulkraftværker. Samtidig er der en stor risiko ved fortsat at være involveret i kulindustrien, både fordi store investeringer her kan ende med at blive værdiløse (stranded assets), og fordi det indebærer en meget stor omdømmerisiko for de involverede virksomheder, fortsætter Elin.

Katarina Hammar

Katarina Hammar

Leder for det team i Nordea, der arbejder med aktivt ejerskab

Trods Nordeas initiativ ser det ud til, at Vung Ang 2 bliver opført. Det skyldes, at virksomhederne ikke kan trække sig fra de aftaler, der er indgået om opførelsen af værket. 

- Det er naturligvis ikke det resultat, vi ønsker. Men vi må se på, hvad vi har opnået, og jeg er overbevist om, at vi har bidraget til at mindske udbredelsen af kulkraftværker. Som ESG-analytiker får man også en vis indsigt i, hvad der styrer de beslutninger, der træffes rundt om i verden. Det gælder alt lige fra politiske og sikkerhedspolitiske interesser til økonomiske interesser. Som alt andet i livet er det sjældent bare sort eller hvidt. Ofte er det komplekse forhold, der ligger til grund for en beslutning. Men vi må bare fortsætte indsatsen for at begrænse yderligere brug af kulkraft, og vi er helt sikre på, at vores arbejde som aktive ejere er en af de måder, hvor vi kan bidrage til en fortsat omstilling, siger Elin Noring.

Nomineret til PRI Award 2021

Investorinitiativet, som begyndte med Vung Ang 2, og som Nordea har stået i spidsen for, er blevet nomineret af PRI til at modtage prisen for årets Stewardship Initiative. PRI er en organisation under FN, som støtter professionelle investorers arbejde med ansvarlige investeringer.