EU-forordningen om databeskyttelse (GDPR)

Hvem indsamler og behandler vi oplysninger om? Nordea Funds indsamler og behandler oplysninger om investorerne i de administrerede investeringsforeninger og -fonde for at kunne opfylde de regler, der regulerer investeringsfonde- og foreninger. Derudover indsamler og behandler Nordea Funds oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve fra Nordea Invest magasinet.

Alle oplysninger om dig er beskyttet af os, og de kan ikke videregives uberettiget.

Flowers in the sunset

Information om Nordeas datapolitik er opdelt i syv overskrifter:

 1. Behandling af person- og investoroplysninger
  Hvilke typer af oplysninger anvender og opbevarer vi og til hvilke formål

 2. Grundlaget for behandling af person- og investoroplysninger
  Hvad er lovgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger?

 3. Videregivelse og overførsel af person- og investoroplysninger
  Hvornår videregiver vi oplysninger om dig – internt og til andre parter?

 4. Dine rettigheder
  Hvad er dine muligheder for at få indsigt, slette eller begrænse anvendelsen af data?

 5. Ændringer af ”Politik om databehandling”
  Hvornår og hvordan kan vi ændre i nærværende dokument?

 6. Klage over Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds OY, Finlands ("Nordea Funds") behandling af oplysninger
  Hvad er dine muligheder for at klage over vores behandling af personoplysninger?

 7. Dataansvarlige og kontaktoplysninger
  Hvordan kan du kontakte os?

1. Behandling af person- og investoroplysninger

1.1 Indsamling af person- og investoroplysninger

I Nordea Funds indhenter vi oplysninger til brug for drift og udbud af de administrerede investeringsforeninger og -fonde. Oplysningerne kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

 • Identitetsoplysninger

 • Kontaktoplysninger

 • Finansielle og økonomiske oplysninger

 • Oplysninger om datatrafik på vores digitale platforme

 • Følsomme oplysninger

 • Oplysninger, der er krævet af lovgivningen

1.2 Opbevaring af person- og investoroplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som er grunden til indsamling, behandling og/eller opbevaring af dine data.

1.3 Datatrafik

Vi behandler data, som vedrører brugen af og vores digitale platforme. Vi bruger cookies og lignende teknologier til at levere målrettede produkter og tjenester samt et sikkert online-miljø. Dette skal give bedre digitale oplevelser og gøre vores indhold mere relevant for dig.

Du kan finde flere oplysninger om cookies her.

2. Grundlag for behandling af person- og investoroplysninger

For at være investor i en Nordea Invest investeringsforening eller -fond er du forpligtet til at give os en række oplysninger som følge af lovgivningen eller aftaleforholdet. Eksempler på den slags oplysninger er nævnt i forudgående afsnit.

Lovgrundlaget for vores indsamling og behandling af person- og investoroplysninger er lov om investeringsforeninger m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt anden lovgivning.

Derudover kan der ske behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med os eller en af vores distributører. Der kan også ske behandling, hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b. Det samme kan ske, hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse.

Vi behandler også dine oplysninger, når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for Nordea Funds, herunder f.eks. til brug for styrkelse af IT-sikkerhed og/eller markedsføring.

3. Videregivelse og overførsel af person- og investoroplysninger

For at kunne opfylde aftaler med dig – fx anbringelse af midler i investeringsforenings- eller fondsandele videregives de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.

Vi kan også videregive oplysninger om dig til offentlige myndigheder. Det sker i det omfang, vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, herunder bl.a. til SKAT samt til Nationalbanken, som bl.a. anvender oplysninger til statistiske formål.

Derudover videregives der, med dit samtykke eller hvis det er muligt ifølge lovgivningen, oplysninger internt i Nordea koncernen og til samarbejdspartnere (herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter).

I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support overføres personoplysninger til databehandlere.

Girl walking on a tree trunk

4. Dine rettigheder

4.1 Indsigt i vores behandling af oplysninger

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvem der modtager oplysninger om dig i det omfang, de videregives.

Din adgang til indsigt kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningsbeskyttet viden samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

4.2 Indsigelse mod markedsføring

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig behandles til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring.

4.3 Profilering og automatiske afgørelser

En automatisk afgørelse er en afgørelse, der sker udelukkende ved brug af it-systemer. Når vi bruger dem, herunder ved profilering, er de reguleret iht. Databeskyttelsesforordningen, artikel 22. Du har mulighed for at få indsigt i, hvordan en sådan afgørelse om dig er truffet og konsekvenserne af behandlingen, og du har mulighed for en manuel behandling af en eventuel automatisk vurdering.

4.4 Rettelse eller sletning af oplysninger

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

4.5 Begrænsning af behandling

Hvis du bestrider korrektheden af de oplysninger, vi har registreret om dig, eller du har gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Har du krav om sletning af oplysninger, kan du i stedet anmode om, at behandlingen af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Er behandling af oplysningerne alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Vi har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

4.6 Tilbagekaldelse af samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke (se punkt 7).

4.7 Dataportabilitet

Hvis vi behandler oplysningerne på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

5. Ændring af Politik om databehandling

Vores Politik om databehandling gælder fra 25. maj 2018 og kan ændres af Nordea Funds med en måneds varsel. Varslet gives via www.nordeainvest.dk.

Ændringer til fordel for dig kan ske uden varsel.

6. Klage over Nordea Funds behandling af oplysninger

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt [at] datatilsynet.dk

7. Kontaktoplysninger og dataansvarlige

Nordea Funds er dataansvarlig for behandling af persondata i Nordea Funds, jf. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Kontaktoplysninger til Nordea Funds:
Adresse: Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds OY, Finland, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K
Mailadresse: info [at] nordeainvest.dk
Telefonnummer: 70 24 74 92

Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiver for Nordea Bank Abp:
Mailadresse: Dataprotectionoffice [at] nordea.com
Adresse: Nordea, Group Data Protection Office, Grønjordsvej 10, 2300 København S