Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?  

Risikoindikator

I dette afsnit beskrives det risikoniveau fonden befinder sig på i forhold til andre produkter på en skala fra 1 til 7. Det nye "Central Information" introducerer en ny metode til risikoberegning – den såkaldte SRI-metode (synthetic risk indicator). SRI-beregningsmetoden inkluderer kreditrisikodimensionen og vurderer markedsrisiko ved hjælp af en mere kompleks metode. SRI metoden vil typisk resultere i et lavere risikoniveau end tidligere. Dette repræsenterer dog ikke en reel risikoreduktion, men er blot effekten af en anden beregningsmetode.

Resultatscenarier

Resultatscenarierne er en ny tilføjelse i "Central Information", som beskriver fire mulige udfaldsscenarier for fonden under fire forskellige markedsforhold: gunstigt, moderat, ugunstigt og stressscenarie. Resultatscenarierne vises på forskellige tidspunkter, afhængigt af den anbefalede investeringsperiode. Scenarierne illustrerer, hvordan investeringen kan udvikle sig, og er opgjort efter omkostninger. Scenarierne vises desuden både i procent og i kroner.

Risiko indikator
Resultatscenarier

Hvilke omkostninger er der? 

Dette afsnit viser fondens omkostninger og illustrerer omkostningerne over tid og sammensætningen af omkostningerne.

Omkostninger over tid:

Omkostninger over tid illustrerer, hvordan omkostninger reducerer investorernes afkast over et år og over den anbefalede beholdningsperiode, den årlige omkostningspåvirkning og afkastet før og efter omkostninger. Beregningerne er baseret på et moderat præstationsscenarie

Omkostningernes sammensætning

Omkostningerne er opdelt i tre kategorier: engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. Alle omkostninger er udtrykt både som en procentdel af den samlede investering og som det faktiske beløb.

Engangsomkostninger afholdes én gang. Oprettelsesomkostninger er de omkostninger, der er forbundet med køb af fonden og udtrædelsesomkostninger er de omkostninger, der er forbundet med salg af fonden.

De løbende omkostninger er de omkostninger, du årligt har til fonden. De omfatter omkostninger til administration, distribution og forvaltning af dine investeringer, herunder omkostninger forbundet med køb og salg af produktets underliggende investeringer.

Yderligere omkostninger består af omkostninger såsom præstationshonorarer og såkaldt "carried interest". Resultatgebyrer er gebyrer, der kan være på produktet, hvis dets afkast overstiger et forudbestemt benchmark eller mål.

De samlede omkostninger for en fond vil afhænge af produktets omkostningsstruktur, hvor meget du investerer i produktet, hvor længe du beholder produktet og hvordan produktet performer.

 

 

 

 

 

 

Omkostningernes sammensætning

Fondens resultatscenarier og tidligere resultater:

I dette afsnit kan du finde links til fondens resultatscenarier og som noget nyt også til fondens tidligere resultater for de seneste 1 - 10 år. Links findes nederst i dokumentet.

Læs mere...

Du finder det nye "Central Information" på de enkelte fondssider.

Vil du dykke ned i flere detaljer har Finanstilsynet, Dansk Aktionærforening og Finanstilsynet sammen lavet en guide, som du kan læse her:

Guide til det nye Central Information