15 August 2023

Finans Danmark: Stor efterspørgsel efter globale aktiefonde

Mens tilgangen af midler til danske investeringsfonde stadig ligger på et lavt niveau sammenlignet med rekordårene 2020 og 2021, så er efterspørgslen efter globale aktiefonde stor. Det viser nye tal fra Finans Danmark. Der er generelt tegn på, at investorerne i stigende grad fokuserer på investeringer med stor risikospredning.

Med et lille nettosalg af investeringsbeviser på knap 500 mio. kroner i juli måned stod interessen for danske investeringsfonde rettet mod private investorer lidt i stampe, og dermed fortsætter den tendens, som har præget året indtil nu. For årets første syv måneder har nettokøbet af investeringsbeviser i detailfonde udgjort 6 mia. kroner. Det er noget højere end for hele 2022, men langt under nettokøbet i 2020 og 2021 på henholdsvis 77 og 67 mia. kroner.

Det er dog ikke ensbetydende med, at investorerne er gået i hi, for under totaltallene gemmer der sig flere markante undertendenser. Mest markant er, at efterspørgslen efter globale aktiefonde fortsat er på et højt niveau. For de første syv måneder af året er der netto købt globale aktiefonde for over 12 mia. kroner - og interessen har været stabil. Der har ikke været et nettosalg fra investorerne i nogen enkelt måned. Et tilsvarende, men mindre markant billede, gør sig gældende for blandede fonde, hvor der i juli måned netto blev købt investeringsbeviser for knap 700 mio. kroner. For de øvrige hovedkategorier af fonde blev der netto registreret tilbagesalg fra investorerne.

”Selvom afkastene generelt har været positive for årets første syv måneder, kan det ikke undre, at investorerne tager et lille pusterum. Der er fortsat store usikkerhedsmomenter i forhold til inflation og renteudvikling – forhold, der har en direkte indflydelse på de fleste husholdningers økonomi. Så lidt varsomhed er helt sikkert på sin plads. Alligevel er det positivt at se, at der fortsat er interesse for de dele af markedet for investeringsfonde, der umiddelbart tilbyder de bedste muligheder for risikospredning,” siger Kåre Valgren, investeringschef i Investering og Opsparing i Finans Danmark.

Globale fonde hitter

Interessen for fonde med et bredere investeringssigte – såsom globale og blandede fonde – har gjort sig gældende over en årrække. Siden 2018 er globale aktiefondes andel af den samlede formue i danske detailfonde steget fra knap 21 procent til over 29 procent ved udgangen af juli måned 2023. For blandede fonde, der har mandat til at investere i både aktier og obligationer, er andelen steget fra 15 procent til 22 procent. Fremgangen er især sket på bekostning af aktiefonde med fokus på emerging markets, Europa og Nordamerika samt obligationsfonde.

”Ser vi på udviklingen over de sidste godt fem år, er der meget, der peger i retning af, at den samlede formue, der er investeret i danske detailfonde, er blevet mindre risikobetonet. Målt på standardafvigelsen, der er det traditionelle mål for en investerings risiko, ligger globale fonde med en standardafvigelse på ca. 16. Det er relativt lavt i forhold til europæiske eller nordamerikanske aktier med standardafvigelser på mellem 17 og 19. De blandede fonde indeholder i sig selv risikospredning som følge af kombinationen af aktier og obligationer,” siger Kåre Valgren.

Læs nyheden