Hvad er et CO2-aftryk?

CO2-aftrykket afspejler de seneste 12 måneders samlede udslip af kuldioxid (eller tilsvarende for andre drivhusgasser) fra selskaber, fonden har investeret i. Tallet er en slags effektivitetsmål, som angiver fondens andel af alle porteføljeselskabernes udslip i forhold til fondens andel af alle porteføljeselskabernes indtægter. Tallet viser tons kuldioxid pr. million amerikanske dollar i omsætning per selskab eller udsteder. 

Beregningen er baseret på information fra de selskaber fonden har investeret i, fx fra årsrapporten og på skøn for selskabernes udslip. Informationen samles og leveres af MSCI og ISS Ethix. Tallet for CO2 aftrykket bliver opdateret månedligt og kan ses under hver enkelt fond på nordeainvest.dk eller nordea.dk.

Sorry, but this video cannot be played. Please enable cookies to proceed.

Enable cookies

Dine investeringer efterlader også CO2-aftryk

Andre drivhusgasser er også omfattet

CO2-aftrykket omfatter også andre drivhusgasser. De forskellige gasser påvirker klimaet i forskellig grad, og derfor omregnes tallene for andre drivhusgasser, så de modsvarer kuldioxids påvirkningsgrad – vi kalder det CO2-ækvivalenten.  For eksempel bidrager metan 21 gange mere til den globale opvarmning end kuldioxid, og et ton metanudslip svarer derfor til ca. 21 ton CO2-ækvivalenter.

Sådan beregnes CO2-aftrykket

Nordea anvender beregningsmodellen Weighed Average Carbon Intensity. Denne model anbefales af Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) og er en globalt anerkendt metode. Modellen viser, at man for hver investering beregner dens andel af fonden og derefter ganger med det respektive CO2 aftryk. 

Da CO2-udledningen måles i forhold til selskabets indtægter, viser modellen, hvor CO2-intensive selskabernes aktiviteter - og dermed også fondens investeringer - er. Det betyder, at resultatet kan sammenlignes på tværs af forskellige fonde.

Opdateringer, kriterier og data

Nordea Asset Management har valgt MSCI som leverandør af data til beregningen af fondenes CO2-aftryk.

Da fondenes investeringer ændrer sig over tid, beregner vi CO2-aftrykket på månedlig basis. Det betyder, at CO2-aftrykket for fonde med lav omsætningshastighed i porteføljen har en tendens til at falde/stige, i takt med at selskaberne mindsker/øger deres udledning, mens CO2-aftrykket for fonde med høj omsætningshastighed i porteføljen kan falde/stige kraftigt som følge af køb eller salg af investeringer i porteføljen.

Kriteriet for beregning af CO2-fodaftryk for vores fonde er, at information om CO2 udledningen (eller tilsvarende) er tilgængelig for mindst 70 % af fondens investeringer beregnet som en andel af markedsværdien, der er i overensstemmelse med TCFDs anbefaling. Vi offentliggør målinger for aktiefonde, obligationsfonde og blandede fonde.

 

Hvilke fonde kan sammenlignes?

Det er vigtigt, at man ved en sammenligning af fondenes CO2-aftryk kun sammenligner tal for fonde, der investerer i samme type selskaber og på samme type markeder (fx vækstmarkeder), og som anvender samme beregningsmetode i samme valuta.

Dette måles ikke

CO2-aftrykket er en omtrentlig angivelse af den del af selskabernes CO2-udledning, som fonden ejer. Beregningerne er ikke fuldt dækkende og omfatter ikke indirekte udslip. Derfor er det vigtigt, at du som kunde ser tallet som vejledende snarere end et faktum. Vi mener dog, at tallet udfylder en vigtig funktion. Som kunde kan du bruge det til at vurdere en fonds miljøpåvirkning sammen med mere traditionelle faktorer som afkast og risiko, når du skal vælge, hvilke fonde du vil investere i.

Det er også vigtigt at huske på, at CO2-aftrykket ikke angiver investeringernes samlede klimapåvirkning. Det skyldes bl.a.:

 • Tallet omfatter kun udledning af visse gasser. Indirekte udslip fra leverandører er ikke altid indeholdt i beregningerne, og det er udslip ved brug af et selskabs produkter heller ikke.
   

 • Informationen om et selskabs udledning er ikke altid udtømmende.
   

 • Der måles kun for visse aktivklasser.
   

 • Information om fossile reserver indgår ikke.
   

 • Tallet siger ikke noget om, hvor godt en portefølje er positioneret mod en overgang til et samfund med lav CO2-udledning eller om dens bidrag til denne overgang.